Kvalitet, uppföljning och utveckling inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska kunna känna dig trygg i att den hjälp du får håller en hög kvalitet. För detta krävs ett kontinuerligt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete.

Avtalsuppföljning och tillsyn

Solna stad har tecknat avtal och överrenskommelser med olika utförare för driften av verksamheterna. Avtal och överenskommelser reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker vård och omsorg görs kontinuerligt avtalsuppföljningar och tillsyn av verksamheterna.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar genomförs regelbundet där de som beviljats insatser ges möjlighet att svara på frågor om kvaliteten i verksamheterna. Resultat från brukarundersökningar ger verksamheterna och omvårdnadsförvaltningen en uppfattning om hur kunderna/brukarna upplever kvaliteten i omsorgen.

Utvecklingsplaner och kvalitetsberättelser
Alla verksamheter lämnar årligen in en utvecklingsplan till omvårdnadsförvaltningen där förbättringsområden som framkommit vid avtalsuppföljningar och i brukarundersökningar beskrivs.

Kvalitetsdeklarationer

Stadens kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Vi har samlat de lokala värdighetsgarantierna i kvalitetsdeklarationer för respektive område.

Synpunkter och klagomål

Staben för kvalitetsutveckling tar emot klagomål och synpunkter från dig som har beviljats insatser och ser till att dessa åtgärdas av respektive utförare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten i kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre.

Omvårdnadsakademin - utbildning och utveckling

Omvårdnadsförvaltningen har bildat en Omvårdnadsakademi för att säkra kvalitetsutvecklingen av vården och omsorgen. Omvårdnadsakademin är ett forum för regelbunden samverkan med högskolor och forskningscentra. Förvaltningens satsningar på utbildning och utveckling samordnas i Omvårdnadsakademin.

Kvalitetspriset

Omvårdnadsförvaltningen vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling inom vård- och omsorg med ett kvalitetspris. Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden. Priset delas ut på Omvårdnadsakademins kvalitetsdag i oktober.

Vårdsamverkan

Vårdsamverkan i Solna är ett samarbete mellan Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, vårdcentraler i Solna, Rehab nordväst Solna och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Syftet är att tillsammans kontinuerligt utveckla vården och omsorgen om personer 65 år och äldre, bosatta i ordinärt boende.

Information till utförare
I Solna bedrivs den största delen av vården och omsorgen av privata utförare. Avtal tecknas både enligt LOV och LOU. På dessa sidor hittar du information och dokument både till dig som vill bli utförare i Solna stad och till dig som redan är utförare.

Dela: