Uppföljning av hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomför uppföljning av hälso- och sjukvården.

Uppföljning av hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Verksamheterna skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse som beskriver:

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

3. vilka resultat som uppnåtts

Enligt Patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

I stadens patiensäkerhetsberättelse redovisas uppföljning av hälso- och sjukvården, registrering i nationella register, redovisning av punktprevalensmätningar gällande trycksår och basala hygienrutiner, granskning av omvårdnadsjournaler, apoteksgranskning av läkemedelsförvaring , avvikelser gällande fallolyckor, trycksår, läkemedel och medicintekninska produkter samt satsningar inom området som skett under året.

Dela: