Tillsyn av vård- och omsorgsboende i Solna och årliga patientsäkerhetsberättelser från Solna stad och verksamheterna.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomför tillsyn av hälso- och sjukvården.

Tillsyn med uppföljning samt statistik över hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i stadens kvalitesuppföljning och utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) en gång om året.

Verksamheterna skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse som beskriver:

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

3. vilka resultat som uppnåtts

Enligt Patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

I patiensäkerhetsberättelsen redovisas tillsyn av hälso- och sjukvården, hur personalen följer basala hygienrutiner, granskning av omvårdnadsjournaler, omvårdnadsnämndens mål och uppfyllelse av målen, registrering i nationella register som Senior Alert och Palliativa registret, redovisning av punktprevalensmätningar gällande trycksår och basala hygienrutiner, apoteksgranskning av läkemedelsförvaring samt avvikelser som gäller fallolyckor, trycksår, läkemedel och medicintekninska produkter.

Dela: