Avvikelserapportering vård- och omsorgsboende

En avvikelse definieras som en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra rísk eller skada för patienten.

Syftet med avvikelserapportering är att undvika att händelsen upprepas, att rutiner förbättras för att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Individuell avvikelsrapportering skall föras i omvårdnadsjournalen.

Vid tillsyn av hälso- och sjukvården kontrollerar medicinskt ansvarig sjuksköterska att rutiner för avvikelserapportering finns och att de är kända av personalen. Det viktigt att personalen arbetar systematiserat med avvikelserna för att säkra kvaliteten i omvårdnaden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisar avvikelserna som gäller fallolyckor, läkemedel, trycksår och medicintekniska hjälpmedel/produkter (MTP) i patientsäkerhetsberättelsen som redovisas för omvårdnadsnämnden. Patientsäkerhetsberättelsen finns att läsa under rubriken Tillsyn av vård- och omsorgsboende.

Dela: