Hälso- och sjukvård på särskilt boende

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende(äldreboende) samt till personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård och omvårdnad upp till sjuksköterskenivå.

Läkare

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är detta ett ansvar som åligger landstinget. Den läkare som är patientens fasta läkarkontakt (patientansvarig läkare) har ansvaret för att patienten undersöks, diagnostiseras och får den medicinska vård och behandling som behövs. När du flyttar in på vård- och omsorgsboende för äldre får du frågan om du vill lista dig hos den ansvariga läkaren. Läkaren kommer till vård och omsorgsboendet minst en gång i veckan, övrig tid finns jourläkare.

Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser motsvarar hälso-och sjukvårdsinsatserna på den nivå av sjukvård som ges på en vårdcentral

Hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel som t.ex en rollator eller toalettförhöjning ansvarar arbetsterapeuten på boendet för föreskrivningen av detta.

Inkontinenshjälpmedel

Om du är i behov av inkontinenshjälpmedel gör sjuksköterskan en utredning och en utprovning så att du får det hjälpmedel som du behöver. Inkontinenshjälpmedel ingår i omvårdnaden när du bor på ett särskiltboende.

Läkemedel

Utgångsläget är att du själv ska ansvara fördin medicinering. Praktisk hjälp kan behövas och det är då patientansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta. För läkemedel betalar du en egenavgift upptill högkostnadsskyddet vilket innebär högst 2 200 kronor under en period på ett år.

Läkemedelsgenomgång

Enligt föreskrifter från Socialstyrelsen ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel. En enkel Läkemedelsgenomgång ska erbjudas vid besök hos läkare i öppenvård, vid inskrivning på sjukhus, vid inskrivning i hemsjukvård samt vid inflytt till särskiltboende.Det innebär att dina läkemedel kartläggs och att läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt åtgärdas. Patienterna som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel ska dessutom erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller boende i särskiltboende. En enkel läkemdelsgenomgång ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem. Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång som är en mer omfattande genomgång av pågående läkemedelsbehandling.Det är alltid en läkare som ytterst har ansvaret för läkemedelsgenomgångarna.

Munhälsobedömning och tandvårdsstödsintyg

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad kan du få särskild hjälp när det gäller tandvård. Stockholms läns landsting erbjuder uppsökande verksamhet som innebär att du får ett personligt besök av tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård. Läs mer om munhälsobedömning på www.1177.se

Dela: