Hälso- och sjukvård

Det är framförallt Stockholms läns landsting som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser men kommunen har också ett omfattande ansvar.

Stockholms läns landsting ansvarar för primärvården som är den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser. Basen i primärvården är vårdcentralerna. Du når din närmaste vårdcentral genom www.1177.se

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende (äldreboende) samt personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar här sjukvård, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är detta ett ansvar som åligger landstinget. Den läkare som är patientens fasta läkarkontakt (patientansvarig läkare) har ansvaret för att patienten undersöks, diagnostiserats och får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd kräver.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har tillsynsansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.

Solna stad har avtal med entreprenörer som driver vård -och omsorgsboende i Solna gällande MAS uppdraget. Varje vård-och omsorgsboende har en MAS som är kopplad till boendet.

Dela: