Korttids- och växelvårdsplats

Då omvårdnadsbehovet är stort kan det uppstå perioder då behovet av hjälp inte kan tillgodoses hemma med hemtjänst och dagverksamhet.

Korttidsboende

Personer som vårdar en närstående i hemmet kan behöva avlastning en period för att åka bort eller för att få lite vila under en begränsad tid. Då finns möjlighet att den omsorgsbehövande bor på ett korttidsboende. På korttidsboendet finns personal dygnet runt. Ibland kan korttidsboende behövas under en begränsad tid efter en sjukhusvistelse om det t.ex. behöver göras en mer omfattande utredning av fortsatta omsorgsbehov.

Växelvårdsboende

Vid behov av regelbunden avlastning finns växelvårdsboende som innebär att den omsorgsbehövande växlar mellan att bo hemma och på omvårdnadsboendet i två-veckors perioder. Växelvård ansöker du om hos en biståndshandläggare.

Vad behöver jag ta med till korttidsboendet/växelvårdsboendet?

  • läkemedel för vistelsetiden
  • tekniska hjälpmedel
  • personliga kläder
  • hygienartiklar för personlig hygien

Verksamheten tillhandahåller övrigt förbrukningsmaterial, sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel.

Kostnad för korttidsboende/växelvårdsboende

Du som vistas på korttidsplats betalar en omsorgsavgift om 70 kr per dygn och för måltider betalar du 104 kr per dygn.

Rätten att överklaga beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut när du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.Ett överklagande sker i flera steg:

  • Första överklagan görs till kommunen, landstinget eller Försäkringskassan som får möjlighet att ompröva sitt beslut.
  • I nästa steg kan man överklaga beslut om insatser till förvaltningsrätten, som är en domstol. Om förvaltningsrätten kommer fram till att man har rätt till stöd kan den skicka tillbaka ärendet till kommunen, landstinget eller försäkringskassan. Förvaltningsrätten avgör i allmänhet bara om man har rätt till ett visst stöd eller inte, men inte i detalj hur stödet ska utformas. I en del fall kan man också överklaga till förvaltningsrätten om man inte anser att insatserna är tillräckliga.
  • Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.
  • Kammarrättens beslut kan överklagas till Regeringsrätten, som är den sista instans man kan överklaga till.
  • I kammarrätten och Regeringsrätten krävs ett så kallat prövningstillstånd för att ett ärende ska tas upp. Det betyder att domstolarna enbart tar upp ärenden som är principiellt intressanta och där lagen behöver förtydligas.
Dela: