Avgifter för vård- och omsorgsboende

I vård- och omsorgsboendet betalar du en fast avgift för förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, hushållspapper, tvättmedel, sköljmedel, diskmedel, glödlampor och diverse städutrustning.

Avgifter och inkomster för år 2019:

Högsta avgift för omsorg 2 089 kr/mån
Måltidsabonnemang 3 178 kr/mån
Förbrukningsartiklar mm 199 kr/mån

Förbehållsbeloppet på omvårdnadsboende för 2019 är:

Ensamstående 65 år och äldre: 2 931 kr/månad
Ensamstående under 65 år: 3 206 kr/månad

Med förbehållsbelopp för boende på omsorgsboende avses exempelvis kostnader för: kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, resor, läkemedel.

Om din disponibla inkomst är mindre än förbehållsbeloppet tillsammans med din boendekostnad kan kommunen inte ta ut någon omsorgsavgift.

Mer information om kostnader i vård- och omsorgsboende

I boende med heldygnsomsorg, betalar du:

  • Omsorgsavgift
  • Måltider
  • Hyresavgift
  • Förbrukningsartiklar

Måltider

För måltiderna betalar du en avgift. I den ingår frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål. När du är bortrest eller på sjukhus reduceras måltidsavgiften per dag.

Hyra

Hyran fastställs enligt hyreslagen efter marknadsmässiga grunder och efter den så kallade bruksvärdesprincipen. Hyran varierar beroende på storlek på bostad och standard. Du som flyttar till ett vård- och omsorgsboende söker bostadstillägg för pensionärer, BTP, hos Pensionsmyndigheten. Hyra utgår från och med inflyttningsdag, dock senast sju (7) dagar efter det att plats anvisats. I hyran ingår TV-licens, el, värme och vatten. Efter att personen har flyttat eller avlidit har anhöriga/närstående sju dagar på sig att flytta ut och städa rummet. Hyra debiteras under dessa sju dagar.

Förbrukningsartiklar

I vård- och omsorgsboendet betalar du en avgift för förbrukningsartiklar.

Beräkning av inkomst för makar

En särskild inkomstberäkning görs för makar/sammanboende. För makar där den med högst inkomst flyttar till ett omvårdnadsboende, läggs de båda inkomsterna samman och delas till hälften. Därefter beräknas avgiften ut för den som flyttar till omvårdnadsboendet med hänsyn till den kvarboende makans/makens ekonomi.

Kvarboende make/maka/sammanboende

Om den ene maken/sammanboenden flyttar till ett vård- och omsorgsboende, ska den kvarboende maken/sammanboende inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. För att försäkra den kvarboende om detta, räknas ett förbehållsbelopp ut för den som bor kvar. Den kvarboende tillförsäkras förbehållsbelopp och bostadskostnaden.

Mer information om detta får du av din handläggare. Den kvarboende maken/makan kan ansöka hos Pensionsmyndigheten om bostadstillägg för pensionärer, BTP och om högre pension som särboende maka/make.

Dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till vård- och omsorgsboende

I samband med flytt till vård- och omsorgsboende kan det uppstå en situation med dubbla bostadskostnader. Du kan då efter ekonomisk prövning få nedsättning av hyresavgiften i vård- och omsorgsboendet. Den ekonomiska prövningen innebär, att om du inte har förbehållsbeloppet kvar att leva på den aktuella månaden, samt inte har mer än två basbelopp i likvida medel kan hyresnedsättning beviljas. Du måste därför bifoga kontoutdrag från din bank.

För att du ska få nedsättning, måste du lämna in handlingar som visar att bostaden är uppsagd eller under försäljning inom en månad efter inflyttning till omvårdnadsboendet. Försäljning får inte ta mer än tre månader. Av handlingarna ska sista hyres-/besittningsmånad framgå. Överlåts bostaden, beviljas inte nedsättning, eftersom bostaden inte sägs upp eller lämnas till försäljning.

Ansökningsblankett och anvisningar om hyresreducering hittar du under fliken Avgifter på denna sida.

Allmänt om avgifter

Inkomstförfrågan

Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften.

Betalning i efterskott

Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen.

Anmäl ändrade inkomster

Du är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift.

Bostadstillägg för pensionärer, BTP

Pensionärer har rätt att söka bostadstillägg för bostadskostnaden. Bostadstillägget är inkomstprövat. Din biståndshandläggare hjälper gärna till att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Vid beräkning av omsorgsavgiften räknas, som om du har bostadstillägg, även om du inte har sökt det.

Rätten att överklaga beslut om avgift

Du får ett skriftligt beslut på omsorgsavgiften. Är du inte nöjd med beslutet det vill säga, avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Därefter skickas inte nya avgiftsbeslut ut vid årliga justeringar. Vill du ha nytt skriftligt avgiftsbeslut, skickar vi hem det, om du ringer och begär det.

Dela: