Avgifter för hemtjänst

Omsorgsavgiften från och med den 1 januari 2019 varierar mellan 0 – 2 089 kr/månad beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Avgifter från och med 1 januari 2019:

Följande avgifter betalar du per gång:

Städning (2 r o k) 397 kr/gång
Tvätt 255 kr/gång
Inköp 114 kr/gång
Apoteksärende 85 kr/gång
Sopsortering 85 kr/gång

Följande insatser betalar du per timme:

Promenad 170 kr/tim
Ledsagning 170 kr/tim
Avlösning i hemmet  28 kr/tim

Följande insatser betalar du en fast avgift för per månad:

Personlig omvårdnad 907 kr/mån
Trygghetslarm 170 kr/mån
Matdistribution 170 kr/mån

Avgifter inom vård och omsorg samt förbehållsbelopp
Omsorgsavgiften bygger på att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad – så kallad maxtaxa. Du betalar endast för de tjänster du får av hemtjänsten, och din kostnad kommer inte att kunna bli högre än maxtaxan 2 089 kronor i månaden. Du och ditt hemtjänstföretag planerar när, hur och på vilket sätt hjälpen ska utföras. Innan kommunen kan ta ut avgift ska du alltid förbehållas tillräckliga medel för dina normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp.

Vad är förbehållsbelopp?
Med förbehållsbelopp menas exempelvis kostnader för: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, läkemedel.

Om din disponibla inkomst är mindre än förbehållsbeloppet tillsammans med din boendekostnad kan kommunen inte ta ut någon omsorgsavgift.

Förbehållsbeloppet för år 2019 är:

Ensamstående 65 år och äldre 5 249 kr/månad
Ensamstående under 65 år 5 774 kr/månad
Gifta/registrerade partner/sammanboende
65 år och äldre:
4 435 kr/månad
Gifta/registrerade partner/sammanboende
under 65 år
4 879 kr/månad

Individuellt förbehållsbelopp

Staden kan i vissa situationer bestämma förbehållsbeloppet till en högre nivå genom individuell prövning. Detta kan gälla om du har "ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp" än det som omfattas av det generella förbehållsbeloppet. Med varaktigt behov avses minst sex sammanhängande månader och beloppet måste minst uppgå till 200 kr per månad. Blanketten hittar du här (PDF-dokument, 117 kB).

Hur fastställs avgiften?
Riksdagen beslutar om omsorgsavgiften som årligen justeras utifrån prisbasbeloppet. Avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och boende fastslås av kommunfullmäktige i Solna.
Kommunen fastställer din avgift utifrån både skattepliktiga och icke skattepliktiga inkomster de närmaste tolv månaderna. Alla inkomster som ingår i avgiftsunderlaget är beräknad nettoinkomst, det vill säga inkomsten efter att skatten är dragen. Vad som räknas som inkomst kan du läsa om i avgiftsregelementet. Vid beräkning av avgiften, tas ingen hänsyn till eventuell förmögenhet. Om dina ekonomiska förhållanden förändras är du skyldig att meddela kommunen detta.

Inkomstförfrågan

Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften. Blanketten hittar du här (PDF-dokument, 95 kB).

Återbud

Tänk på att återbud för inbokade serviceinsatser du inte önskar få utförda måste ske minst 24 timmar i förväg, annars debiteras avgift för besöket.

Betalning i efterskott

Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen.

Reducering av omsorgsavgift vid frånvaro

Vid tillfälligt uppehåll med hemtjänstinsatserna till exempel vid sjukhusvistelse i en sammanhängande period om minst 30 dagar, kan du få avgiftsbefrielse för varje 30-dagarsperiod.

Anmäl ändrade inkomster

Du är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift.

Bostadstillägg för pensionärer, BTP

Pensionärer har rätt att söka bostadstillägg för bostadskostnaden. Bostadstillägget är inkomstprövat. Är du över 65 ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Ansökan hos Pensionsmyndigheten hittar du här. Vid beräkning av omsorgsavgiften räknas, som om du har bostadsstillägg, även om du inte har sökt det.

Rätten att överklaga beslut om avgift

Du får ett skriftligt avgiftsbeslut när insatserna har påbörjats. Är du inte nöjd med beslutet, till exempel avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt.

Avgiftsbeslut vid årlig justering

Omvårdnadsförvaltningen skickar inte ut nya avgiftsbeslut vid årliga justeringar. Vill du ha nytt skriftligt avgiftsbeslut, skickar förvaltningen endast ut beslutet om du begär det efter den årliga justeringen.

Dela: