Äldre- och funktionshinderombud

Äldre- och funktionshinderombudet ska värna om de äldres rätt i samhället.

Äldre- och funktionshinderombudets uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres situation.

Till äldre- och funktionshinderombudets uppgifter hör också att bistå stadens förvaltningar i frågor som rör äldre.

Du kan kontakta äldre- och funktionshinderombudet för råd eller stöd.

Dela: