Kommunens behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av e-tjänst

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom Solna stads webbplats.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Solna stad behandlar dina personuppgifter när du använder en av våra e-tjänster.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är den kommunala nämnd som ansvarar för en viss behandling och varierar alltså beroende på vilken tjänst det gäller.

När personuppgiftsansvarig nämnd samlar in personuppgifter för ett särskilt ändamål är nämnden skyldig att lämna information till den vars personuppgifter behandlas.

På följande sidor finns information om PUL till användare av respektive e-tjänst:

Solna stad kommer i förekommande fall att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter för att kunna handlägga ditt ärende och dina uppgifter kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Ingår dina personuppgifter i en allmän handling kan den komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Offentlighetsprincipen innebär att handlingar som kommer in till eller skickas ut från staden ska lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte handlingar som omfattas av sekretess.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som Solna stad behandlar. Har du frågor eller om du önskar rättelse av felaktiga personuppgifter är du välkommen att kontakta respektive personuppgiftsansvarig nämnd enligt ovan.

Dela: