Om dagvatten

Här hittar du information om vad dagvatten är, vart dagvattnet i Solna tar vägen, hur Solna stad arbetar för en hållbar dagvattenhantering och hur du anmäler en ny dagvattenanläggning.

Vad är dagvatten?

Det använda vattnet kallas ofta för avloppsvatten. Man skiljer på två olika sorters avloppsvatten: dagvatten och spillvatten.

  • Dagvatten är det regn-, smält- och spolvatten som rinner från tak, gator eller annan mark.
  • Spillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, tvätt och disk i bostäder och lokaler.

Nedan hittar du information om Solnas dagvatten. Mer information om spillvatten hittar du under sidan Om avlopp.

Naurvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också läsa mer om dagvatten.

Solnas ledningsnät för dagvatten

Solna Vatten AB äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avloppsledningsnätet i Solna är utformat så att spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar. 

  • Totalt finns ungefär 145 km ledningsnät för dagvattnet i Solna stad.
  • Dessutom finns cirka 40 km ledningsnät för dagvatten som tillhör Trafikverket (dagvatten från statliga vägar) och privata aktörer.

Vart tar dagvattnet vägen?

Dagvattnet från Solna avleds i huvudsak genom ledningar och diken till någon av stadens havsvikar, sjöar och vattendrag: Igelbäcken, Edsviken, Råstasjön, Brunnsviken, Lilla Värtan, Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön.

Sammanlagt finns runt 60 dagvattenutlopp från Solna i dessa sjöar, vattendrag och havsvikar. Det kommer också dagvatten från andra kommuner via andra utlopp.

Hur renas dagvatten?

Dagvattnet leds ofta orenat direkt ut till våra sjöar, havsvikar och vattendrag och tar då med sig olika föroreningar som hamnar i vattnet. Det finns olika sätt att minska mängden föroreningar i dagvattnet. För att rena dagvatten kan det exempelvis ledas över gröna ytor, genom gräsbeklädda diken, dammar eller underjordiska magasin där föroreningarna avskiljs från vattnet.

Solna stad arbetar kontinuerligt för att minska den negativa påverkan från dagvattnet på stadens havsvikar, sjöar och vattendrag. Läs mer på sidan om vattenkvalitet.

Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering

För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Solna har Solnas politiker antagit en Strategi för hållbar dagvattenhantering Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster..

Strategin fokuserar på att minimera föroreningar i dagvattnet, motverka att skadliga översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att använda dagvattnet i stadsplaneringen så att stadsgrönska gynnas och mervärden skapas.

Strategin är vägledande för stadens nämnder vid all planering, exploatering och förvaltning i staden. Strategierna ska även vara vägledande för externa aktörer verksamma inom staden.

Som komplement till dagvattenstrategin har en Checklista för dagvattenutredningar Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster. tagits fram, som stöd för en hållbar dagvattenhantering vid exploatering.

Anmäla ny dagvattenanläggning

Anläggningar för rening av dagvatten kan behöva anmälas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning, enligt miljöbalken.

Anmälningsplikt råder i vissa fall om anläggningen har renande effekt och samtidigt tar emot vatten från fler än en fastighet. Även om dagvattenanläggningen inte omfattas av anmälningsplikt vill Solna stad ha information om anläggningen.

Du anmäler en ny anmälningspliktig dagvattenanläggning via blanketten för anmälan om dagvattenanläggning som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För en icke-anmälningspliktig dagvattenanläggning sker information via blanketten för information om dagvattenanläggning som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du osäker på om din dagvattenanläggning är anmälningspliktig eller inte, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad