Hastighet och farthinder

Efterlevnad av hastigheter och gällande trafikregler är en polisiär fråga, även på Solna stads gator. Genom regelbundna träffar mellan stad och polis ges möjlighet att diskutera och framföra synpunkter, exempelvis hastighetsgränser i ett visst område eller på en viss gata.

Vid stadens träffar med polisen lyfts framförallt de synpunkter som väger extra tungt, antingen i form av en specifik plats där många trafikanter/solnabor noterat problem eller om ett specifikt område upplevs som problematiskt. Solna stad har vid dessa träffar möjlighet att exempelvis önska av polisen att de genomför hastighetskontroller. Efterlevnaden är dock en polisiär fråga och inget som staden har mandat över.

Om det upplevs akuta problem med att hastigheter inte följs finns alltid möjlighet att vända sig direkt till polisen, då via 114 14.

Hastighetspåverkande åtgärder från Solna stad

För att påverka trafikanter att hålla rådande hastighetsbegränsning vidtas olika typer av åtgärder. Exempel på förtydliganden är:

  • Målning
  • Skyltning
  • Bommar
  • Digitala hastighetsskyltar
  • Avsmalningar och farthinder i form av hastighetsgupp

Dessa åtgärder implementeras utifrån en rad olika faktorer, exempelvis typ av trafik, typ av trafikmiljö eller typ av fordon.

Varje enskild trafiksituation utreds noggrant innan eventuella åtgärder genomförs.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad