Illustration av bostäder
Gränsgatan
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Utveckling av Gränsgatan

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för området kring Gränsgatan, mellan Råsundavägen och Ekensbergsvägen.

Syftet med att ta fram ett planprogram är att i ett tidigt skede ge förutsättningar, utgångspunkter och mål för hur området vid Gränsgatan ska kunna utvecklas.

Vad planeras?

Uppdraget innebär att förvaltningen ska ta fram ett planprogram för området kring Gränsgatan, mellan Råsundavägen och Ekensbergsvägen. Programmet ska ge en helhetsbild av hur området kan utvecklas och utgöra planeringsunderlag för kommande utveckling och framtida detaljplaner.

Det aktuella utredningsområdet är idag huvudsakligen obebyggt. Det omfattar Gränsgatan som på sträckan är fyrfilig med en gräsbevuxen mittremsa, gång- och cykelbanor samt parkeringsytor som tillhör intilliggande bostäder. Syftet med att ta fram ett planprogram är att i ett tidigt skede ge förutsättningar, utgångspunkter och mål för hur området vid Gränsgatan ska kunna utvecklas. Programmet syftar också till att identifiera, på en övergripande nivå, vilka konsekvenser det får för miljön, boende, verksamma och för närliggande områden.

Då området gränsar till Sundbyberg kommer programmet tas fram i samverkan med Sundbybergs stad.

Beskrivning av planprocessen

Ett planprogram tas fram innan en detaljplan och skapar möjlighet att i tidigt skede identifiera viktiga frågor. När förslag till planprogram har upprättats skickas det ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och programmet godkänns sedan av byggnadsnämnden. Med planprogrammet som grund beslutar därefter kommunstyrelsen om fortsatt planarbete.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2023 (§ 61) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en programutredning för området kring Gränsgatan.

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2023 (§ 49) att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja programutredningen.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta att ställa ut programförslaget för samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag BN.pdf Pdf, 205 kB. 205 kB 2023-09-26 15.23
Protokollsutdrag KS.pdf Pdf, 93 kB. 93 kB 2023-09-26 15.22

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede 29 maj 2023
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad