Frösunda
Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra två kontorsbyggnader och en skyfallsdamm. Kontoren planeras mellan Ostkustbanan och Gårdsvägen och skyfallsdammen planeras i Lilla Frösunda gårds park öster om Kolonnvägen.

Vad planeras?

Förslaget innebär att fastigheterna Tygeln 1 och 3 vid Gårdsvägen får ny bebyggelse av blandstadskaraktär i form av två kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen omfattar totalt cirka 52 600 kvadratmeter ovan mark. Planförslaget möjliggör en ny tredje entré till pendeltågsstationen med ny stationsbyggnad på Tygeln 1. Stationsentrén är inte beslutad. Behovet av entrén kommer att fortsätta utredas efter detaljplanen antagits. Mellan Gårdsvägen och den nya stationsentrén föreslås en gångfartsgata för pendeltågsresenärer. En ny trappa mellan Målbron och Kolonnvägen/Gårdsvägen ersätter den befintliga temporära trappan. Gårdsvägen utvecklas och platsen under och norr om Målbron upprustas.

På Gårdsvägen mellan Tygeln 1 och 3 och inom Tygeln 1 finns lågpunkter som översvämmas vid ett så kallat 100-årsregn. För att säkerställa att byggnaderna inte översvämmas vid skyfall föreslås en rad åtgärder för att fördröja skyfallsvatten vid 100-årsregn. Nya skyfallsanläggningar föreslås både inom och utanför planområdet. I parken mellan Lilla Frösunda gård och Kolonnvägen möjliggör detaljplanen en damm för fördröjning av skyfallsvatten till en omfattning av minst 8500 kubikmeter. Parken gestaltas så att den upplevs inbjudande och attraktiv samtidigt som fördröjning av skyfallsvatten möjliggörs.

Miljöpåverkan

Inför samrådet gjorde samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I länsstyrelsens samrådsyttrande framfördes att betydande miljöpåverkan inte går att utesluta med anledning av skyddsvärda arter i parken och planens påverkan gällande geoteknisk stabilitet och översvämningsrisk.

Solna stad har sett över sin tidigare bedömning. Med den kunskap projektet har idag så bedöms skyfall, ras och skred, kulturmiljövärden, risker och säkerhet samt artskydd vara de frågeställningar som kan vara anledning till att göra en miljöbedömning. Även om ingen miljöbedömning gjorts till detaljplanen har alla nämnda miljöfrågor utretts ingående och nödvändiga anpassningar av detaljplanen har gjorts. Miljöfrågorna har på så sätt hanterats i detaljplanen på ett tillfredställande sätt ur miljösynpunkt. Att i efterhand inleda en miljöbedömningsprocess och arbeta fram en MKB bedöms i detta fall inte ge något mer än vad som redan framkommit i arbetet med underlagsutredningarna och detaljplanen.

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats. Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Beskrivning av planeringsprocessen

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 24 september 2022.
Antagandehandlingar finns på denna sida.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2022-06-22 09.42
Plankarta.pdf Pdf, 565 kB, öppnas i nytt fönster. 565 kB 2022-06-22 09.42
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster. 337 kB 2022-06-22 09.42
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster. 245 kB 2021-11-23 13.00
Protokollsutdrag - antagande av detaljplan.pdf Pdf, 52 kB, öppnas i nytt fönster. 52 kB 2022-09-02 12.09

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Artinventering, fördjupad Lilla Frösunda.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2021-11-30 15.35
Beslut Länsstyrelsen - ombyggnad av dagvattendamm.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2022-06-22 09.45
Bullerrapport.pdf Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. 255 kB 2021-11-30 15.35
Buller bilaga.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2021-11-30 15.35
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2021-11-30 15.35
Geoteknik.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2021-11-30 15.35
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 134 MB, öppnas i nytt fönster. 134 MB 2022-06-22 09.45
Geoteknisk utredning.pdf Pdf, 765 kB, öppnas i nytt fönster. 765 kB 2021-11-30 15.35
Magnetfält.pdf Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster. 328 kB 2021-11-30 15.35
Miljöteknisk markuundersökning, utlåtande skyfallsanläggningar Gårdsvägen.pdf Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster. 346 kB 2021-11-30 15.35
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2021-11-30 15.35
Miljöteknisk markundersökning, utlåtande skyfallsanläggningar.pdf Pdf, 293 kB, öppnas i nytt fönster. 293 kB 2021-11-30 15.35
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2021-11-30 15.35
PM Dagvatten.pdf Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster. 209 kB 2022-06-22 09.45
PM Markföroreningar - klorerade alifater.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2022-06-22 09.45
PM Risk översvämning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2021-11-30 15.35
Risk farligt gods.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2022-06-22 09.45
Övergripande riskanalys Solna station.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2021-11-30 15.35
Skyfallsutredning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2022-06-22 09.45
Skyfallsåtgärder, Lilla Frösunda och Fröparken.pdf Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster. 15 MB 2021-11-30 15.35
Solstudier.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2021-11-30 15.35
Stationsentré samhällsekonomisk bedöm.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-11-30 15.35
Vibrationsutredning.pdf Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. 144 kB 2021-11-30 15.35

Tidplan

  • Startskede Februari 2018
  • Samråd 2020-12-18 - 2021-02-11
  • Granskning 2021-12-01 - 2022-01-09
  • Antagen 2022-08-29
  • Laga kraft 2022-09-24

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad