Illustration av bostäder
Hagastaden
Bostäder, Företagslokaler
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Planprogram för norra delen av Hagastaden

Syftet med planprogrammet är att beskriva och ange riktlinjer för hur Solna sjukhusområde kan omvandlas från institutionsområde till en blandad, tät stadsbebyggelse, med bostäder och lokaler så att det blir en integrerad del av Hagastaden.

Vad planeras?

I takt med att nya gator, kvarter och parker byggs ut inom Hagastaden kommer gränsen mellan Solna och Stockholm suddas ut. Norra Hagastaden utvecklas till ett levande område vars identitet skapas dels utifrån dess läge i förlängningen av Stockholms innerstad, med närhet till Nationalstadsparken. Dels i blandningen mellan ny och gammal bebyggelse, variation i byggnadstyper och hushöjder.

Området får ett varierat innehåll med både bostäder och verksamheter såsom vård, forskning, handel och service. Genom planprogrammets föreslagna struktur kopplas området till omgivningen via nya stråk. De huvudsakliga rörelserna föreslås i "korset" som i nord-sydlig riktning utgörs av Hälsingegatan och i öst-västlig riktning av Akademiska stråket.

Norra Hagastaden kopplas till stadsdelar och grönområden i omgivningen. Inom stadsdelen bevaras och utvecklas enligt planprogrammet två grönområden, Sjukhusparken och området runt Eugeniahemmet. De kopplar till stads- och grönstruktur via "korset".

Miljöpåverkan

Programmet har bedömts ligga till grund för flera detaljplaner som både enskilt och tillsammans bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. I och med detta har en miljöbedömning gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för planprogrammet.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden godkände planprogrammet den 19 oktober 2016.

Byggnadsnämnden beslutade den 22 april 2024 att samråd ska ske kring detaljplan 1 i Norra Hagastaden (Detaljplan för del av Haga 4:17 m.fl.) Se www.solna.se/hagastaden

Stockholms stads kommunfullmäktige antog detaljplan för Östra Hagastaden den 11 december 2023. Dess planområde ingick delvis i planprogrammet. Se Östra Hagastaden - Stockholms stad Länk till annan webbplats.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram.pdf Pdf, 82 MB. 82 MB 2019-05-20 09.55
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 35 MB. 35 MB 2019-05-20 09.55
Vyer - Bilaga MKB.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2019-05-20 09.55

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-13 11.13
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-05-13 11.13
Kulturhistorisk utredning.pdf Pdf, 25 MB. 25 MB 2019-05-13 11.13
Landskapsinventering och analys.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2019-05-13 11.13
Luftföroreningar.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-05-13 11.13
Riskutredning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-05-13 11.13
Tekniskt PM.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-13 11.13
Trafik PM.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-13 11.13

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad