Gestaltning av parkeringshus
Signalbron
Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Parkeringshus vid Signalbron

Solna stad planerar tillsammans med Råsta Mark AB för att möjliggöra ett parkeringshus innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. In- och utfart till parkerings­huset är tänkt att ske från Gustav III:s Boulevard. Parkerings­huset ska byggas av hållbara och miljö­anpassade material. Målet är att bidra till ökad säkerhet och en positiv upplevelse av området.

Vad planeras?

Förslaget innebär att ett nytt runt parkeringshus med cirka 530 parkeringsplatser och cykelparkering möjliggörs innanför rampen vid Signalbron. Parkeringshuset skapar ett värdefullt tillskott av parkeringsplatser i området som ska försörja ishallarna, det nya kontors- och badhuset samt ICA:s nya huvudkontor. Arenastaden och även boende i närområdet kommer att kunna använda parkeringshuset utanför kontorstid.

Parkeringshuset ska byggas med hållbara material och möjligheten att installera solceller i fasaden utreds.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden i Solna har godkänt detaljplnanen 19 maj 2021.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 juni 2021.

bild av parkeringshus

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 565 kB, öppnas i nytt fönster. 565 kB 2021-06-07 08.12
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster. 300 kB 2020-11-06 08.50
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster. 347 kB 2021-06-07 08.12
Planbeskrivning .pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2021-06-07 08.12

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2020-11-06 08.51
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. 17 MB 2020-11-06 08.51
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 768 kB, öppnas i nytt fönster. 768 kB 2020-11-06 08.51
PM Behovsanalys.pdf Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster. 108 kB 2020-11-06 08.51
PM Geoteknik.pdf Pdf, 497 kB, öppnas i nytt fönster. 497 kB 2020-11-06 08.51
PM Risk.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-11-06 08.51
Riskbedömning geo.pdf Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. 133 kB 2020-11-06 08.51

Tidplan

  • Startskede Oktober 2017
  • Samråd 20 juni - 3 september 2018.
  • Granskning 6 november - 30 november
  • Antagen 21 juni 2021
  • Laga kraft 16 juli 2021

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad