Järvastaden
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Mönstringen 3 och Inskrivningen 1

Solna stad, samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 som möjliggör förskolor, bostäder och kontor.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatta förskoleverksamheter samt bostäder i befintliga byggnader. Förskola och bostäder saknar stöd i gällande plan men bedrivs med tidsbegränsade bygglov.

Fastigheten Mönstringen 3 föreslås planläggas för förskola och bostäder och fastigheten Inskrivningen 1 föreslås planläggas för förskola och kontor.

Detaljplanen medger också genomförda och nytillkommande åtgärder såsom tillbyggnad för hiss och utrymningstrappor.

I plankartan föreslås särskilda bestämmelser för skydd av träd och mot byggnaders förvanskning.

I samrådsförslaget ingick även fastigheterna Logementet 1 och 2 i planområdet. Som en konsekvens av ny information från Svenska kraftnät angående närbeläget kraftledningsstråk tas dessa fastigheter bort ur planområdet.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 25 februari 2023.

Fotografi av Mönstringen 3

Mönstringen 3

Situationsplan 

Situationsplan

Tidplan

  • Startskede 14 september 2020
  • Samråd 28 oktober – 25 november 2021
  • Granskning 7 oktober– 28 oktober 2022
  • Antagen 30 januari 2023
  • Laga kraft 25 februari 2023

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad