Vy av kvarteret Linnean
Järva
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Linnean m.fl.

Solna stad planerar att tillsammans med Järva­staden AB bygga bostäder, förskola, park och en över­svämnings­yta i Järva­staden. Staden föreslår ny bebyggelse i fem kvarter på båda sidor om Järva skjut­bane­väg. Kvarteren är en naturlig fort­sättning på utbyggnaden av Järva­stadens centrala delar.

Vad planeras?

Planförslaget utgör en del av Järvastadens utbyggnad och ger förutsättningar för 800 till 900 lägenheter, en större förskola samt en översvämningsyta. Minst tio lägenheter bör reserveras för kommunala behov i form av LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan form av boendekategori.

Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder med fem till sex våningar. I samtliga bottenvåningar blir det lokaler för centrumverksamhet. Parkeringsplatser kommer huvudsakligen att finnas i garage under bostadskvarteren.

Planförslaget ger förutsättningar för en förskola i två våningar, med gård direkt angränsande till den föreslagna närparken. Öster om Järva skjutbaneväg finns en yta som ska utformas för att kunna fördröja åttatusen kubikmeter vatten, för att undvika skador på bebyggelse vid kraftiga regn.

För att säkerställa att befintliga och nya kvarter i Järvastaden får en närhet till kvalitativa grönytor, föreslås cirka 14 900 kvadratmeter planläggas som en närpark. Parken har ett fördelaktigt läge med goda solljusförhållanden, ett bullerskärmat läge och närhet till många boende i området.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 21 december 2019

Gestaltning av Linnean

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 549 kB. 549 kB 2020-01-24 09.10
Planbeskrivning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-01-24 09.11

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede 14 november 2016
  • Samråd 7 februari - 21 mars 2018
  • Granskning 11 december 2018 - 15 januari 2019
  • Antagen Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019.
  • Laga kraft Detaljplanen har vunnit laga kraft 21 december 2019

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad