Illustration över det nya torget vid entrén till tunnelbanestationen Södra Hagalund
Hagalunds arbetsplatsområde
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Gelbgjutaren m.fl.

Solna stad planerar tillsammans med Humlegården Fastigheter för en första etapp i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde.

Vad planeras?

Förslaget innebär att en tät blandad stadsbebyggelse i direkt anslutning till den sydöstra uppgången för den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund möjliggörs.

Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås ett nytt torg. Detaljplanen är det första steget i en utveckling av hela arbetsplatsområdet. Inom kvarteret Gelbgjutaren möjliggörs ca 350 lägenheter, och inom Instrumentet 5 möjliggörs cirka 20 000 m² kontor. Detaljplanen möjliggör även en förskola.

Stor omsorg läggs i utformning av bottenvåningarna för att skapa urbana och trygga gaturum. Parkering läggs i garage under byggnaderna och under bostadsgården. I genomförandet av planen ingår även utveckling av delar av Gelbgjutarevägen, Åldermansvägen och Industrivägen. Trädplanteringar, bredare gångbanor samt lokaler och bokaler i bottenvåningarna, föreslås rama in gatan i framtiden.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget kan antas riskera att medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram som del i planarbetet.

Beskrivning av planprocessen

Då detaljplanen bedömts kunna leda till betydande miljöpåverkan handläggs den med så kallat utökat förfarande, och kungjordes i samband med samrådet

Samråd hölls under maj-juli 2021. Under samrådet inkom 16 yttranden med synpunkter.

Granskning hölls mellan den 19 december 2023 och den 31 januari 2024. Under granskningen inkom 13 yttranden, varav nio met synpunkter.

Efter granskningen har mindre justeringar och förtydliganden gjorts utfirån synpunkterna. Där den största förändringen är att utgångspunkten nu är att bevara befintlig byggnad inom fastigheten Gelbgjutaren 17 (i hörnet mellan Indsustrivägen och Åldermansvägen). Samtidigt som byggnaden omvandlas från kontor till bostäder och byggs på med fyra våningar.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Illustration över möjlig ny bebyggelse

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2024 att godkänna detaljplanen. Efter att byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan behöver den godkännas i kommunstyrelsen innan den slutligen antas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige förväntas besluta om antagande den 2 september 2024.

Den som inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan, inom tre veckor från belsut, överklaga skriftligt hos mark- och miljödomstolen. Berörda parter som tidigare skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 1013 kB. 1013 kB 2024-06-19 16.14
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-06-19 16.14
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 202 kB. 202 kB 2024-06-19 16.14
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2024-06-19 16.14
Särskild sammanställning till MKB.pdf Pdf, 115 kB. 115 kB 2024-06-19 16.14
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 331 kB. 331 kB 2024-06-26 15.46

Utredningar - nya och reviderade Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 99 MB. 99 MB 2024-06-19 16.15
PM Risk.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2024-06-19 16.15
Geoteknisk riskutredning.pdf Pdf, 806 kB. 806 kB 2024-06-19 16.16

Utredningar - ej reviderade Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ekologisk spridningsanalys .pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2023-12-15 15.29
Geoteknik MUR inkl ritningar.pdf Pdf, 22 MB. 22 MB 2023-12-15 15.29
Geoteknik och hydrogeologi.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-12-15 15.29
Magnetfältsbedömning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-12-15 15.29
Miljöteknisk undersökning inkl bilagor.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2023-12-15 15.29
PM - Luft och lukt.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-15 15.29
Stadsbildsanalys.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2023-12-15 15.29
Trafik PM.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-15 15.29
Antikvariskt utlåtande.pdf Pdf, 455 kB. 455 kB 2024-06-26 11.52
Brandtekniskt utlåtande.pdf Pdf, 223 kB. 223 kB 2024-06-26 11.52
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-06-26 11.52
Fortsatta miljötekniska undersökningar.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-06-26 11.52
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-06-26 11.52
PM luftkvalitet.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2024-06-26 11.52
Rapport om ljudmiljö.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2024-06-26 11.52
Riskutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-06-26 11.52
Skyfallsanalys.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-06-26 11.52

Tidplan

  • Startskede 18 februari 2019
  • Samråd 26 maj - 7 juli 2021
  • Granskning 19 december 2023 - 31 januari 2024
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad