Gestaltning av kvarteret Bollen
Råsunda
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Bollen m.m.

Solna stad planerar tillsammans med Bostads­stiftelsen Signalisten en utveckling av kvarteret Bollen i Råsunda, genom att bygga nya bostäder, kontor, lokaler för vård­central samt förskola. I närområdet finns i huvudsak mindre byggnader från olika tids­epoker och området har ett kultur­historiskt värde. Den föreslagna utformningen av den nya bebyggelsen stämmer väl överens med centrala Råsundas karaktär av klassisk stenstad.

Vad planeras?

I förslag till ny detaljplan blir det möjligt att bygga 250 hyreslägenheter, varav sex utgörs av LSS-bostäder. Planområdet omfattas av fastigheterna Bollen 2 och Råsunda 3:8 som ägs av Signalisten, samt Råsunda 3:7 som ägs av Solna stad.

Förslaget innebär att det befintliga bostadshuset mot Råsunda torg bevaras medan den lägre bebyggelsen rivs och ersätts av nya bostadshus i fem–sex våningar samt ett underbyggt garage. Att göra Stråkvägen till en mer levande och stadslik gata är en viktig inriktning vid placering och utformning av byggnaden.

De befintliga verksamheterna inom kvarteret föreslås flytta till de nya byggnaderna. Genom en etappvis utbyggnad kan verksamheterna i stor utsträckning finnas kvar under hela utbyggnadstiden, alternativt att delar av befintlig verksamhet evakueras under byggnationen.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 oktober 2019.

Gestaltning av kvarteret Bollen

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
P19_2 plankarta A2.pdf Pdf, 297 kB. 297 kB 2020-02-18 14.58
P19_2 planbeskrivning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-02-18 14.58

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede 11 augusti 2014
  • Samråd 4 november - 30 november 2015
  • Granskning 8 november - 2 december 2016
  • Antagen 29 maj 2017
  • Laga kraft 7 oktober 2019

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad