Gestaltning Ballongberget
Frösunda
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kvarteret Ballongberget m.fl.

Solna stad planerar tillsammans med Skandia Fastigheter att utveckla och förtäta kvarteret Ballongberget i Frösunda. Förslaget är ett naturligt led i, och ett tillskott till, Solna stads vision om en levande, trygg och hållbar stad. Det kommunikativa läget ska utnyttjas effektivare och boendemiljön ska förbättras med fler verksamheter och boende i området.

Vad planeras?

Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga 225 till 300 bostäder, kontor, hotell, förskola och kategoriboende. Det kommer i huvudsak att byggas inom det befintliga bostadskvarteret Ballongberget 1.

Den föreslagna bebyggelsen är fördelad på tre separata kvarter:

 • ett kvarter med ett bostadshus om sex till sju våningar och delvis nedgrävt garage i ett eller två plan;
 • ett kvarter med hotell och kontor, eller bostäder med möjlighet att bygga upp till tio våningar;
 • samt ett kvarter med förskola.

Planförslaget är även tänkt att inrymma cirka tio till tolv LSS-bostäder.

Förslaget innehåller även en gång- och cykelbro som förbinder Ballongberget med Målbron, och ger Frösunda en ny förbindelse till Arenastaden och Solna station.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 17 juni 2019 §99.

Byggnadsnämnden godkände planförslaget den 5 juni 2019.

Detaljplanen kv Ballongberget 1 vann laga kraft 2019-12-10.

Ballongberget - vy från målbron

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningprogram.pdf Pdf, 31 MB. 31 MB 2019-11-20 16.11
P19_6 Laga kraft Ballongberget.dwg_rev-A1.pdf Pdf, 622 kB. 622 kB 2024-01-10 12.05
P19_6 Laga kraft Ballongberget Planbeskrivning.docx_Reviderad juni 2020.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-01-10 12.05

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-11-20 16.08
Vibrationsmätning Rev A.pdf Pdf, 772 kB. 772 kB 2019-11-20 16.08
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-20 16.08

Tidplan

 • Startskede 16 juni 2014
 • Samråd 31 maj - 5 juli 2016
 • Granskning 20 juni - 28 augusti 2017
 • Antagen Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2019 § 99.
 • Laga kraft 10 december 2019

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad