Solna Business Park
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kv Yrket 3 och 4 samt del av Skytteholm 2:1 m.fl.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Yrket 3 och 4 samt del av Skytteholm 2:1 (Parkhuset) m.fl.

Planen möjliggör uppförande av ny bebyggelse som omfattar cirka 32 000 kvadratmeter bostäder (cirka 325 lägenheter) och cirka 70 000 kvadratmeter kontor och lokaler. Lokaler för handel, restauranger och annan kommersiell service ska anordnas i bottenvåningar. I projektet ingår även en förskola.

Vad planeras?

Inför granskning av detaljplanen har planområdet delats upp i två etapper. Den första etappen, denna detaljplan avser området öster om Svetsarvägen där Yrket 3 och 4 samt del av Skytteholm 2:1 (Parkhuset) ingår. Planarbete (Fräsaren 10 samt kv A) sydväst om Svetsarvägen kommer följa i separat detaljplan. I samband med delning av detaljplanen har respektive etapp fått separata diarienummer. Etapp 1 fortsätter planprocessen med diarienummer BND/2019:131 och namnet ”Yrket 3 och 4 samt del av Skytteholm 2:1 (Parkhuset) m fl. ” och etapp 2 fortsätter planprocessen med diarienummer BND/2023:138.

Förslaget innebär att ett område som i dag till stora delar består av kontor och verksamheter, parkering och andra hårdgjorda ytor ersätts av ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer i stora delar att utgöras av byggnader för kontor, handel och service.

Den huvudsakliga skillnaden i markanvändning mellan nuläget och den nya detaljplanen är att det i ett kvarter, Yrket 3, planeras bostäder och förskola samt att den nya planen inte längre kommer att medge industri.

En annan skillnad i jämförelse med nuläget är att cykelkopplingar inom och i direkt anslutning till området har setts över. Detta för att skapa en ökad framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten i området.

Utvecklingen i ett kollektivtrafiknära läge ligger väl i linje med stadens ambition att utveckla Solna till en attraktiv, levande och blandad stadsmiljö. Projektet innebär ett tillskott av bostäder i ett område som domineras av arbetsplatser. Den befintliga parken tillgänglig- och synliggörs genom att platsen öppnas upp med en ny gatustruktur där Englundavägen förlängs genom kvarteret Yrket och Hagbyvägen förlängs i en ny plankorsning över Gränsgatan och vidare till Svetsarvägen.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed upprättats. Särskild handling enligt 6 kapitlet 16 § miljöbalken har upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande (PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen (ÖP 2030)

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

 • Detaljplanen är överklagad till Mark-och miljödomstolen.
 • Detaljplan för kv Yrket 3 och 4 samt del av Skytteholm 2:1 m.fl. antogs av kommunfullmäktige 25 mars.

Detta har hänt tidigare

 • Detaljplan för kv Yrket 3 och 4 samt del av Skytteholm 2:1 m.fl. togs upp för beslut om godkännande på byggnadsnämnden den 21 februari 2024 (§ 17). Byggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen.
 • Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2023 § 60 att granskning ska ske. Planförslaget fanns tillgängligt för granskning under perioden
  8 september – 16 oktober 2023.
 • Planförslaget var ute på samråd under perioden 26 augusti 2020–30 september 2020.
 • Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att samråd ska ske.

Filmen ovan är knappt tre minuter lång och ger en kortfattad beskrivning av detaljplanen.

Vy från Gränsgatan

Vy från Gränsgatan. Illustration: AIX arkitekter

Vy Englundavägen/Smidesvägen. Yrket 3 (till vänster) och Yrket 4 (till höger). Illustration: AIX arkitekter

Vy Englundavägen/SMidesvägen. Yrket 3 (till vänster i bild) och Yrket 4 (till höger i bild). Illustration: AIX arkitekter och Tengbom Arkitekter

Vy Svetsarvägen med Parkhuset.i fonden. Illustration: AIX arkitekter

Vy Svetsarvägen, Parkhuset i fonden. Illustration: AIX arkitekter

Smidesvägen/Svetsarvägen med Yrket 4 i fonden. Illustration: Tengbom arkitekter

Vy Smidesvägen/Svetsarvägen med Yrket 4 i fonden. Illustration: Tengbom arkitekter

Vy över kvarteren. Illustration: AIX arkitekter

Vy över kvarteren. Illustration: AIX arkitekter

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Särskild handling.pdf Pdf, 229 kB. 229 kB 2024-02-27 15.10
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 755 kB. 755 kB 2023-09-07 14.15
Utlåtande efter granskning.pdf Pdf, 286 kB. 286 kB 2024-02-27 15.04
Planbeskrivning.godkännande.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-02-27 15.05
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2024-02-27 15.08
Plankarta Yrket mfl_godkännande_A1.pdf Pdf, 872 kB. 872 kB 2024-03-01 14.15

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Buller - och vibrationsutredning.pdf Pdf, 870 kB. 870 kB 2023-09-07 15.03
Detaljerad riskanalys inkl bilagor.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-09-07 15.16
MUR Geoteknik.pdf Pdf, 17 MB. 17 MB 2023-09-07 14.09
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-09-07 14.10
PM Dagvatten.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2023-09-07 14.12
PM Kompletterande miljöteknisk undersökning grundvatten.pdf Pdf, 970 kB. 970 kB 2023-09-07 14.12
PM Miljöteknisk undersökning av mark luft och vatten.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-09-07 14.12
PM Miljöteknisk undersökning av parkmark.pdf Pdf, 895 kB. 895 kB 2023-09-07 14.12
PM Vagabonderande strömmar.pdf Pdf, 299 kB. 299 kB 2023-09-07 14.12
PM vagabonderande strömmar.pdf Pdf, 327 kB. 327 kB 2023-09-07 14.12
Skyfallsanalys.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2023-09-07 14.12
Luftkvalitétsutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-09-07 14.12
Utrednings PM Geoteknik.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-09-07 14.12
Grundvatten PM.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-09-07 14.12
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-02-27 15.12
Gestaltningsprogram_A3.pdf Pdf, 45 MB. 45 MB 2024-02-27 15.13
PM Miljöteknisk undersökning.inkl bilagor.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-02-27 15.15

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag § 60.pdf Pdf, 51 kB. 51 kB 2023-09-07 18.25
Protokollsutdrag BND § 17.pdf Pdf, 59 kB. 59 kB 2024-02-27 14.56
KF § 62 Detaljplan för kvarteret Yrket med mera i Solna Business Park.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2024-03-28 14.39

Tidplan

 • Startskede 24 juni 2020
 • Samråd 26 augusti - 30 september 2020
 • Granskning 8 september - 16 oktober 2023
 • Antagen 25 mars 2024
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad