Huvudsta
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Huvudsta 4:28 m.fl.

I Ekelund, strax norr om Pampas Marina, planeras cirka 850 nya bostäder, två förskolor, lokaler och en upprustad strandpromenad vid Mälaren. I planeringen ingår även att utreda möjligheten att tillskapa en ny entré från Västra skogens tunnelbanestation.

Vad planeras?

I Ekelundsområdet norr om Pampas Marina ska det byggas cirka 850 bostäder, varav 20 är sociala lägenheter, två förskolor samt lokaler i bottenvåningen på bebyggelsen. Förslaget innehåller även utveckling av befintligt kontorshus, befintlig parkering utvecklas till en park.

Central placering

Ekelund ligger mycket centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om Pampas Marina. Idag finns här en varierad bebyggelse med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera.

Strandpromenad

I samband med den nya bebyggelsen tillskapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön och strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård rustas upp.

Ny tunnelbaneuppgång

I planeringen ingår också att utreda möjligheterna att tillskapa en ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät.

Samrådsfilm

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017 (§ 61) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. I den reviderade principöverenskommelsen har exploateringsområdet utökats till ett större område norrut än i den tidigare principöverenskommelsen som tecknades i juni 2017. En annan skillnad är att området har begränsats västerut för att inte komma i konflikt med strandskyddet. Kommunstyrelsen beslutade om principöverenskommelsen den 14 oktober 2019 (§ 150).

Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022 (§ 61) att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget finns för samråd under tiden 29 juni – 14 september 2022.

Synpunkter på planförslaget och MKB ska lämnas skriftligen under samrådstiden och ska senast den 14 september 2022 ha inkommit till:

Ange ärendenummer: PLAN.2017.486.

Den som inte under samråds- eller granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Samrådsmöten

Samrådsmöte kommer att hållas fysiskt den 24 augusti 2022 kl. 18.00
Plats: Biblioteket i Solna centrum, plan 3

Samrådsmöte hölls digitalt den 30 augusti 2022 kl. 18.00.
Plats: Teams

Här finner du en presentation från samrådsmötet Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

 • Handläggare Matilda Eriksson, matilda.eriksson@solna.se
 • Handläggare Marcus Schramm, marcus.schramm@solna.se
 • Telefon 08-746 10 00

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning, samrådshandling Huvudsta 4-28.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2022-06-28 17.25
Plankarta, samrådshandling Huvudsta 4-28.pdf Pdf, 920 kB. 920 kB 2022-06-28 11.12
Protokollsutdrag BND §61 Detaljplan för Huvudsta 4_28 (Ekelund) m.fl.pdf Pdf, 372 kB. 372 kB 2022-06-28 11.12

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-06-28 11.33
Bullerutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-06-28 11.33
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-06-28 11.33
Geoteknisk undersökning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-06-28 11.33
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 91 MB. 91 MB 2022-06-28 11.33
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-06-28 11.33
Markmiljöundersökning (MUR) inkl. bilagor.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2022-06-28 11.33
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 53 MB. 53 MB 2022-06-28 11.33
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-06-28 11.33
PM Kulturmiljö Huvudsta 4_28 mfl.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2022-06-28 11.33
PM Kulturvärden Ekelund 1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-06-28 11.33
PM Trafik.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-06-28 11.33
Riskanalys Huvudsta 4.28 m fl. inkl. bilagor.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-06-28 11.33
Undersökningsrapport geoteknik (MUR) inkl. bilagor.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-06-28 11.33
Vibrationsutredning.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-06-28 11.33

Tidplan

 • Startskede Juni 2017
 • Samråd 2022-06-29 - 2022-09-14
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad