Vintervägen, Tottvägen
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Fjället 8

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Fjället 8.

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för komplementbyggnad i form av garage med lämplig placering inom fastigheten Fjället 8.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standard­förfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2020 (§ 95) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden gav miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 april 2021 (§ 28).

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 6 april 2022 (§ 33) att ställa ut planförslaget på samråd. Planförslaget gick ut på samråd under tiden 13 april–4 maj 2022.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022 (§ 108) att ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget gick ut på granskning 26 oktober–16 november 2022.

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 8 mars 2023 (§ 13).

Kommunfullmäktige i Solna antog detaljplanen den 3 april 2023 (§ 47).

Detaljplanen vann laga kraft 29 februari 2024.

Planhandlingar och beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag BN.pdf Pdf, 89 kB. 89 kB 2023-03-13 15.42
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-03-13 15.30
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 849 kB. 849 kB 2022-10-26 07.34
Protokollsutdrag KF.pdf Pdf, 43 kB. 43 kB 2023-04-06 13.30
Plankarta_LAGAKRAFT.pdf Pdf, 403 kB. 403 kB 2024-03-07 12.53
Planbeskrivning_LAGAKRAFT.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-03-07 12.53

Tidplan

  • Startskede 14 september 2020
  • Samråd 13 april–4 maj 2022
  • Granskning 26 oktober–16 november 2022
  • Antagen 3 april 2023
  • Laga kraft 29 februari 2024

Kontakta oss

Planarkitekt

Matilda Eriksson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad