Nya skolan i Ingenting, visionsbild
Ingenting
Kommunal service
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Diktaren 1 m.fl.

En ny grundskola för årskurs 4 till årskurs 9 planeras i kvarteret Diktaren, i Ingenting-området i Huvudsta.

Vad planeras?

Med detaljplanen får den befintliga kontorsbyggnaden även användas som skola, samtidigt som möjligheten till kontor och handel i bottenvåningen bevaras, i enlighet med gällande detaljplan. Detaljplanen syftar även till att förbättra gång- och cykeltrafik till närområdet.

Ny skola öppnar höstterminen 2021

Detaljplanen gör det möjligt för Internationella Engelska Skolan att starta en ny grundskola för årskurs 4 till årskurs 9 med plats för 600 till 900 elever i södra Solna. Trafikmiljön i anslutning till skolan ses över utifrån Solna stads plan för säkra skolvägar. Skolan beräknas kunna starta i Solna läsåret 2020/2021.

Avtal med Internationella Engelska skolan

Vasakronan AB är ägare till fastigheten Diktaren 1 som ligger inom området Ingenting. Fastigheten innehåller före detta polishögskolan som byggdes om till kontor på 1980-talet och är planlagd för kontor i gällande detaljplan. Vasakronan AB har för avsikt att teckna avtal med Internationella Engelska skolan AB.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 4 december att planförslaget skulle göras tillgängligt för granskning.
Planförslaget fanns tillgängligt för granskning under perioden 10 december 2019 – 10 januari 2020.

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 18 mars 2020.

Den 14 april 2020 antog kommun­fullmäktige detaljplanen.

Detaljplanen vann laga kraft 12 maj 2020.


Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 387 kB. 387 kB 2020-04-22 14.19
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-04-22 14.19
Planbeskrivning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-04-22 14.19
Detaljplan.pdf Pdf, 68 kB. 68 kB 2020-04-22 14.27

Tidplan

  • Startskede Februari 2018
  • Samråd Planförslaget var på samråd under perioden 10 september - 8 oktober 2019.
  • Granskning Planförslaget var på granskning under perioden 10 december - 10 januari 2020.
  • Antagen Kommunfullmäktige antog detaljplanen 14 april, §33.
  • Laga kraft 2020-05-12

Kontakta oss

Plankoordinator

Lena Nordvall

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad