Skytteholm, Huvudstagatan
Kommunal service, Bostäder, Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Del av Turkosen 1 m.fl.

Ett förslag till att anta en detaljplan har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med cirka 7 000 m2 ljus BTA bostäder, motsvarande cirka 80 lägenheter. Planen syftar även till att utöka möjlig användning i befintliga lokaler som idag är planlagda som bostäder, kontor och småskalig handel, då befintlig vårdcentral föreslås flytta till dessa lokaler.

Detaljplanen innebär även att trafiksituationen och miljön runt kvarteret ses över. Den föreslagna bostadsbebyggelsen skapar goda förutsättningar att utveckla Huvudstagatan till en stadsgata med trottoar längs med den nya bebyggelsen och lokaler i bottenvåningarna som möjliggör en mer levande stadsmiljö.

Filmen är tre minuter lång och ger en kort sammanfattning av detaljplanen. Klicka på rutan i nedre högra hörnet för att förstora filmrutan.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed inte upprättats.

Beskrivning av plan­processen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2020 (§ 44) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden gav i sin tur samhällsbygggnadsförvaltningen (dåvarande miljö- och byggnadsförvaltningen) i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 juni 2020 (§ 51).

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Samråd av planförslaget genomfördes 11 maj–15 juni 2022. Förslaget har därefter bearbetats med hänsyn till framförda synpunkter under samrådet.

Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2024 (§ 16) att ställa ut planförslaget för granskning.

Planförslaget fanns för granskning under tiden 28 februari–20 mars 2024.

Digitalt samrådsmöte

Samrådsmöte genomfördes den 23 maj 2022 kl. 18.00.
Presentation från samrådsmötet Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

 • Handläggare Matilda Eriksson
 • matilda.eriksson@solna.se
 • 08-746 10 00
Norra trappan Turkosen

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompletterande undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 526 kB. 526 kB 2024-02-28 10.20
Planbeskrivning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2024-02-28 09.18
Plankarta.pdf Pdf, 695 kB. 695 kB 2024-02-28 09.18
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-02-28 09.18

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antikvarisk förundersökning inkl ritningsbilaga.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-02-28 09.20
Antikvarisk konsekvensanalys.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-28 09.20
Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-28 09.20
Dagsljusrapport och skuggningsstudie.pdf Pdf, 19 MB. 19 MB 2024-02-28 09.20
Dagvattenturedning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-02-28 09.20
Geoteknisk utredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-28 09.20
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 44 MB. 44 MB 2024-02-28 09.20
Luftutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-28 09.20
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-28 09.20
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-02-28 09.20
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-06-20 12.27
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2024-02-28 09.20
Trafikutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-28 09.20
Utlåtande av alléträd.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-02-28 09.20

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
BND § 16 Detaljplan för del av Turkosen 1 med flera.pdf Pdf, 88 kB. 88 kB 2024-02-28 09.17

Tidplan

 • Startskede 24 juni 2020
 • Samråd 11 maj–15 juni 2022
 • Granskning 28 februari–20 mars 2024
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad