Illustration av bostäder
Göran Perssons väg
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Rödlöken 1 & 2 m.fl.

Solna stad, samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på del av fastigheterna Rödlöken 1 och 2.

Vad planeras?

Fastigheterna Rödlöken 1 och 2 ligger inom stadsdelen Huvudsta och är idag bebyggda med två bostadshus i anslutning till ett parkeringshus. Planuppdraget innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 40-50 nya lägenheter.

Huvudsta är i stadens översiktsplan utpekat som ett stadsutvecklingsområde. Stadens långsiktiga mål med utvecklingen av Huvudsta är att stadsdelen ska utvecklas med kompletterande bebyggelse, främst bostäder.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2023 (§ 93) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2023 (§ 83) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Kontaktperson

Handläggare Matilda Eriksson
matilda.eriksson@solna.se
08-746 10 00

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll byggnadsnämnden.pdf Pdf, 291 kB. 291 kB 2023-11-07 14.06
Protokoll kommunstyresen.pdf Pdf, 165 kB. 165 kB 2023-11-07 14.06

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede 11 september 2023
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad