Ålkistan, Bergshamra
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kvarteret Triangeln m.fl

Ett nytt bostadskvarter med cirka 60 bostäder ska byggas i södra Bergshamra. Stena Fastigheter AB har utarbetat förslaget som innebär att ett befintligt parkerings­­garage ersätts av två nya byggnader och ett under­­liggande garage.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av cirka 60 lägenheter med underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor, en angöringsficka samt trädplantering längst med gatan mot den nya bebyggelsen.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning har därför gjorts. Frågorna som är aktuella att belysa är: strandskyddet som återinträder, påverkan på Kungliga Nationalstadsparken, vegetation (spridningssamband) och rekreation, dagvatten, risk, buller och luft.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 9 juni 2022.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 525 kB. 525 kB 2021-07-01 08.42
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-07-01 08.42
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-07-01 08.42
Plankarta.pdf Pdf, 536 kB. 536 kB 2021-07-01 08.42
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 694 kB. 694 kB 2021-07-01 08.42
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 265 kB. 265 kB 2021-10-04 12.08

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning av magnetfält.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-07-01 10.23
Bullerutredning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-07-01 10.23
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-07-01 10.23
Geoteknik.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-07-01 10.23
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2021-07-01 10.23
Hydrogeologisk utredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-07-01 10.23
Kulturmiljöutredning.pdf Pdf, 18 MB. 18 MB 2021-07-01 10.23
Luftutredning.pdf Pdf, 522 kB. 522 kB 2021-07-01 10.23
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-07-01 10.23
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-07-01 10.23
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2021-07-01 10.23
Riskutredning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-07-01 10.23
Trafikutredning.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2021-07-01 10.23
Utrymning och möjlighet till räddningsinsats.pdf Pdf, 297 kB. 297 kB 2021-07-01 10.23
Åtgärdsplan för naturvärden.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-07-01 10.23

Tidplan

  • Startskede Juni 2014
  • Samråd 21 juni – 23 september 2018
  • Granskning 20 maj – 15 juli 2020
  • Antagen 27 september 2021
  • Laga kraft 9 juni 2022

Kontakta oss

Planarkitekt

Lamija Perenda

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad