Kolonnvägen, Gårdsvägen
Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kvarteret Stigbygeln m.m.

Staden har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteren Stigbygeln och Tömmen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning och stadsutveckling inom området som ligger strax öster om Solna station, mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen. Föreslagen ny bebyggelse och upprustade stadsrum ska bidra till att skapa en attraktiv, hållbar och levande stadsmiljö.

Vad planeras?

Planen ger förutsättningar för uppförande av tre kontorshus om totalt cirka 55 000 kvm bruttoarea (BTA) samt ett bostadshus om cirka 12 000 kvm BTA ovan mark. Vid behov ska ett LSS-boende inrymmas i bostadshuset. Fastigheterna i planområdet ägs av Fabege samt av Solna stad.

Husvolymerna har anpassats till den skala och stadsbild som tagits fram i senare års detaljplaner längs Gårdsvägen. Lokaler för service och handel placeras i bottenvåningarna mot Gårdsvägen för att skapa liv och stadsmässighet i kvarteren. Ett trappande torg med planteringar, integrerade sittplatser, barnvagns- och cykelledning, förbinder Gårdsvägen med den högre liggande Kolonnvägen. Det så kallade Trapptorget blir därmed en genväg som kopplar vidare till övergångsstället mot Gustav III:s Boulevard i nordost samt mot gränden mellan Solna United och Tygeln 1 i sydväst. Även i övriga gränder mellan Gårds- och Kolonnvägen ska trappor fungera som smitvägar genom området.

Detaljplanen ger utrymme för den breddning av Kolonnvägen som föreslagits i en åtgärdsvalsstudie. Kolonnvägen föreslås kunna breddas från dagens två filer till en fyrfilig väg på sträckan för att ge möjlighet till kollektivtrafikkörfält för framtida stombussar.

Gårdsvägen föreslås i planen byggas om till en så kallad cykelgata, där trafiken framförs på cyklisternas villkor, med breda trottoarer, grönska och angöring vid sidan av de avsmalnade körytorna.

Film om detaljplanen

Denna film berättar om huvuddragen i planen och visar en del av illustrationerna för den nya stadsdelen.

För att se filmen på YouTube, klicka på filmtiteln överst i bildkant.

För att se filmen på hela skärmen, klicka på rutan i nedre högra hörnet.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan. Samråd har skett med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon strategisk miljöbedömning görs därför inte. Någon MKB upprättas inte för planen.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om planprocessen

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden har den 13 december beslutat att samråd ska ske kring planförslaget.

Detaljplan och MKB finns för samråd under tiden 21 december – 4 februari 2021 i Solna stadshus, Stadshusgången 2 (där även fysisk modell i skala 1:500 finns) och på biblioteket i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider. Planförslag med underlag finns även digitalt på denna hemsida med adress solna.se/stigbygeln

Ett digitalt samrådsmöte med information om planförslaget hölls den torsdag den 13 januari kl. 18:00. Presentationen från mötet finns tillgänglig att läsa här Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster..

Tidplan

  • Startskede 2:a kvartalet 2021
  • Samråd 21 december 2021 - 4 februari 2022
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad