Illustration av bostäder
Kungshamravägen
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Del av kvarteret Kandidaten

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för nya studentbostäder inom en del av kvarteret Kandidaten i Bergshamra.

Kvarteret Kandidaten ligger i området Kungshamra inom stadsdelen Bergshamra och är redan idag bebyggt med studentbostäder. Uppdraget innebär att miljö- och byggnadsförvaltningen ska ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av 150-200 nya studentbostäder.

Bergshamra är i stadens översiktsplan utpekat som utvecklingsområde med blandad stadsbebyggelse. Stadsdelen är belägen i Nationalstadsparken och kvarteret Kandidaten är klassat som en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. Detta ställer höga krav på hänsynstagande.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

 • Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2023 (§ 109) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
 • Byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2023 (§ 94) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Kontaktperson

Handläggare Marcus Schramm
marcus.schramm@solna.se
08-746 10 00

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS Principöverenskommelse.pdf Pdf, 188 kB. 188 kB 2023-12-19 12.11
BND Protokollsutdrag.pdf Pdf, 42 kB. 42 kB 2023-12-19 12.11

Tidplan

 • Startskede 15 november 2023
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad