flygbild över Solna station
Solna station
Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kvarteret Farao och Kairo m.fl.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Farao, kvarteret Kairo mfl.

Ett detaljplanearbete har pågått och ett planförslag har varit föremål för samråd. Detta har även omfattat ett område öster om järnvägsspåren och en partiell överdäckning av järnvägen vid Solna station. Staden och Fabege är nu överens om att detaljplanearbetet ska delas upp i två etapper, varav detaljplaneringen väster om järnvägsspåren ska ske i första etappen.

Detaljplanen möjliggör en utveckling av området väster vid Solna station med ny bebyggelse och en trygg och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt med bra trafikmiljö och effektiva byten mellan olika trafikslag.

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att förbättra samband i staden och skapa bättre kopplingar mellan Arenastaden, Solna station och Hagalund. Planförslaget möjliggör att trafiken till Arenastaden flyttas från Dalvägen till en ny gata utmed spåren. Genom att anlägga denna nya gata kan Dalvägen sänkas och ansluta som gångstråk till Solna stations nivå. Detaljplanen är en del i att utveckla området kring Solna station till en effektiv, attraktiv och trygg kollektivtrafikknutpunkt.

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ny bebyggelse innehållande kontor och bostäder med möjlighet till LSS-boende eller annan typ av speciallägenheter. Bebyggelsen ska bidra till en ökad attraktivitet och trygghet i stadsrummet. Bebyggelsens bottenvåningar ska ges särskild omsorg och gestaltas markerade och öppna, med entréer ut mot gatan. I del av bottenvåningarna lokaliseras lokaler, vilka avser innehålla en blandning av servicefunktioner såsom butik, restaurang eller mindre verksamheter.

Överdäckningen ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster om järnvägsspåren och kommer att planläggas i en nästa etapp.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen (ÖP 2030).

Film om detaljplanen

Denna film berättar om huvuddragen i planen och visar en del av illustrationerna för stadsdelen.

Miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning tas därför inte fram.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 4 november 2020 att ställa ut planförslaget på samråd. Planförslaget ställdes ut för samråd under perioden 27 november 2020 – 22 januari 2021 (BND 2020:153).

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari §7 att förlänga giltighetstiden för principöverenskommelsen avseende utvecklingen av del av kv Farao och Kairo m.fl.

Byggnadsnämnden beslutade den 28 september 2022 § 93, att ställa ut planförslaget för granskning samt godkänna samrådsredogörelsen. Planförslaget var ute på granskning under perioden 11 oktober – 8 november 2022.

Detaljplan för del av kv Farao och Kairo togs upp för beslut om godkännande på byggnadsnämnden den 8 mars 2023 (§ 14). Byggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen. Efter att byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan behöver den godkännas i kommunstyrelsen innan den slutligen antas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Solna har antagit detaljplanen den 3 april 2023, § 46. Justerat protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla den 6 april 2023.

Detaljplanen har överklagats och ligger för prövning hos Mark- och Miljödomstolen.

Detaljplanen vann laga kraft den 23 november 2023.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Farao Kairo Laga kraft.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2024-03-19 12.06
Solna station plankarta A1.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2024-03-19 12.07

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Buller- och vibrationsutredning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2023-03-13 15.21
Dagsljusstudie (Kairo bostäder).pdf Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster. 16 MB 2023-03-13 15.21
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. 11 MB 2023-03-13 15.21
Fastighetskonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 320 kB, öppnas i nytt fönster. 320 kB 2023-03-13 15.22
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 57 MB, öppnas i nytt fönster. 57 MB 2023-03-13 15.22
Lednings-PM.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2023-03-13 15.22
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2023-03-13 15.22
Miljöteknisk markundersökning (MMU) .pdf Pdf, 31 MB, öppnas i nytt fönster. 31 MB 2023-03-13 15.22
Orienterande studie förorenad mark (OS).pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2023-03-13 15.22
PM Bro.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2023-03-13 15.22
PM Ekologiska spridningssamband.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2023-03-13 15.22
PM Geoteknik.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2023-03-13 15.22
PM platsspecifika värden (PSRV).pdf Pdf, 972 kB, öppnas i nytt fönster. 972 kB 2023-03-13 15.22
PM Risk .pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2023-03-13 15.22
PM vägutformning .pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2023-03-13 15.22
Trafikutredning.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2023-03-13 15.22
Vindanalys.pdf Pdf, 331 kB, öppnas i nytt fönster. 331 kB 2023-03-13 15.22
Övergripande riskanalys Solna station inkl bilagor.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2023-03-13 15.38

Tidplan

  • Startskede Juni 2018
  • Samråd 27 november 2020 – 22 januari 2021 (beslut om delning av detaljplan februari 2022)
  • Granskning 11 oktober – 8 november 2022
  • Antagen 3 april 2023
  • Laga kraft 23 november 2023

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Senast uppdaterad