bagartorp vy från söder, visionsbild
Bagartorp
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Järva 2:9 m.fl.

Solna stad planerar tillsammans med bostadsstiftelsen Signalisten att utveckla Bagartorp centrum, för att på ett bättre sätt länka samman stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal. Den nya bebyggelsen som föreslås kommer att öka tillgängligheten, tryggheten och förutsättningarna för en bättre och mer sammanhållen stad.

Vad planeras?

Förslaget i den nya detaljplanen innebär att 230 nya bostäder byggs. Förslaget består av ett höghus bestående av sjutton våningar, ett lägre punkthus med nio våningar samt två så kallade lamellhus med sju våningar. Under byggnaderna byggs ett garage. I bottenvåningen på de hus som ligger mot centrumtorget ska centrumverksamheter finnas.

För att kunna bygga bostäderna behöver två befintliga byggnader rivas och anslutande markparkering användas. I förslaget kommer även gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersättas med en korsning i plan med övergångsställe.

De planerade bostäderna innehåller olika lägenhetsstorlekar samt varierande boendeformer. Enrumslägenheterna i höghusen föreslås bli ungdomsbostäder. Förslaget innebär även att entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendeltågsstation rustas upp och förses med hiss samt fler gröna ytor.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande. Granskning av planförslaget skedde vintern 2019. Efter den första granskningen förändrades förslaget avseende bland annat planområdets avgränsning, torgutformning och bullerlösning. En andra granskning skedde därför våren 2020.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 18 juni 2021.

Bagartorps ombyggnad

Tidplan

  • Startskede 14 april 2015
  • Samråd 15 november 2017 - 5 januari 2018
  • Granskning 28 januari - 18 februari 2019, 26 mars - 23 april 2020
  • Antagen 24 maj 2021
  • Laga kraft 18 juni 2021

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad