Illustration över ny matsalsbyggnad
Karlberg
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Huvudsta 4:15

Detaljplan för del av Huvudsta 4:15 vann laga kraft den 18 mars 2024.

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige den 19 februari 2024 § 16. har godkänts i byggnadsnämnden den 18 oktober 2023. Inga överklganden inkom inom prövotiden och detaljplanen vann därmed laga kraft den 18 mars 2024

 

Karlbergs slottsområde, fastigheten Huvudsta 4:15, ägs av staten via Fortifikationsverket. Slottsområdet utgör ett militärt område och är i sin helhet beslutat skyddsobjekt. Området inrymmer Militärhögskolan Karlberg, ett campusområde där kadetter bor, äter, umgås och studerar.

Inom något år kommer Försvarsmakten att utöka utbildningsverksamheten ordentligt, och har därför behov av nya lokaler. Ett första steg är att bygga en ny matsals- och mässbyggnad. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra en ny matsalsbyggnad med mässfunktion för verksamheten på Militärhögskolan Karlberg. Detaljplanen syftar vidare till att matsalsbyggnaden utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena inom Karlbergsområdet.

Planområdet där den nya byggnaden är tänkt ligger centralt inne på Karlbergs militära område. Området avgränsas i öster av den gamla mässbyggnaden samt i söder och väster av kör- och gångbanor.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny matsalsbyggnad med mässfunktion för verksamheten på Militärhögskolan Karlberg. Detaljplanen syftar vidare till att matsalsbyggnaden utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena inom Karlbergsområdet.

Protokoll Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag - antagande i KF § 16 .pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2024-02-23 12.48

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 151 kB. 151 kB 2023-10-25 10.17
Plankarta.pdf Pdf, 616 kB. 616 kB 2024-03-22 10.19
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-03-22 10.19

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-05-16 16.00
Geoteknisk undersökning.pdf Pdf, 416 kB. 416 kB 2023-05-16 16.00
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2023-05-16 16.00
PM Kapacitet VA.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2023-05-16 16.00
Skyddsplan för träd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-05-16 16.00
Kulturhistorisk konsekvensanalys.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-05-16 16.04
PM markmiljö.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-05-16 16.04
Riskanalys.pdf Pdf, 755 kB. 755 kB 2023-05-16 16.04
Utlåtande om trafik och parkering.pdf Pdf, 613 kB. 613 kB 2023-05-16 16.04
PM Habitatnätverk och spridning i ekmiljöer.pdf Pdf, 550 kB. 550 kB 2023-05-16 16.13

Tidplan

  • Startskede 21 december 2020
  • Samråd 27 oktober - 6 december 2022
  • Granskning 17 maj - 9 juni 2023
  • Antagen 2024-02-19
  • Laga kraft 2024-03-18

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad