Illustration av bebyggelseförslag
Armégatan
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Huvudsta 4:11 och 4:18

Solna stad, samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på parkeringen vid Armégatan norr om Granbackaskolan. I projektet ingår även att stärka gångstråket under Armégatan, samt att utveckla Armégatan till en stadsgata mer än en trafikled.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadskvarter med förskola och lokaler i bottenplan. Lokalerna i bottenplanet ska vända sig mot och aktivera Armégatan samt gång- och cykelstråket öster om kvarteret. Planen syftar även till att omvandla del av Armégatan med fokus på gående och cyklister. Bebyggelse och omvandling ska även anpassas så att planområdet stärker spridningsmöjligheter för djur- och växtliv.

Förslaget innehåller ny bebyggelse som omfattar totalt 17 700 kvm BTA, om cirka 180 lägenheter, en förskola med fyra avdelningar och ett antal lokaler för centrumändamål.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021 (§ 80) om tillägg till tidigare markanvisningsavtal med byggaktören Arwidsro Fastigheter AB. Kommunstyrelsen beslutade även att planarbetet ska samordnas med tidigare uppdrag om att omvandla Armégatan till en stadsgata, samt uppdrag om att utveckla Västra skogen som mötesplats.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 november 2021 (§ 118) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2023 att aktuellt förslag till detaljplan ska ställas ut för samråd. Samråd hölls mellan den 28 juni – 14 september 2023. Nu sammanställs alla yttranden på förslaget, och förslaget bearbetas för att senare kunna presenteras som ett granskningsförslag.

Under samrådet hölls två samrådsmöten, för möjlighet att ställa frågor om förslaget. Presentationen från mötena finns tillgänglig här Pdf, 9 MB.. Under ett av mötena kom det upp en fråga om skyltning av övergångställe. Frågan kunde inte besvaras på på plats, utan besvaras istället här:

Samtliga målade övergångställe bör kompletteras med skyltar. Övergångställen utan signal är prioriterade att rätta till. Vid signalreglerade övergångställe är skyltning ingen krav och signalerna förutsätts fungerar som de ska. Aktuellt övergångställe vid Emmylundsvägen flyttades tillfälligt, och kommer att byggas om i samband med genomförande av detaljplanen.

Illustration med vy från Västra skogen torg

Illustration med vy från Västra skogens torg

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 416 kB. 416 kB 2023-06-28 09.16
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-06-28 09.16
Protokolluppdrag - beslut om samråd.pdf Pdf, 101 kB. 101 kB 2023-06-28 11.26

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 42 MB. 42 MB 2023-06-28 09.16
Bullerutredning.pdf Pdf, 861 kB. 861 kB 2023-06-28 09.17
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-06-28 09.17
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-06-28 09.17
Dags- och solljusstudie.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2023-06-28 09.17
Flyghinderanalys.pdf Pdf, 566 kB. 566 kB 2023-06-28 09.17
Geotekniskt PM och MUR inkl ritningar.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-06-28 09.17
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-06-28 09.17
Parkerings- och mobilitetsutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-06-28 09.17
PM Luftkvalitet.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-06-28 09.17
Trafikutredning.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2023-06-28 09.17

Tidplan

  • Startskede 2021-11-24
  • Samråd 2023-06-28 till 2023-09-14
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad