Jonstorpsvägen
Huvudsta
Kommunal service, Bostäder, Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Huvudsta 3:1

Solna stad planerar för att det ska byggas cirka 450 nya bostäder, LSS-bostäder, företags­lokaler, en förskola och ett parkerings­garage i Huvudsta. Planen syftar till att skapa en stadsmiljö med öppna platser och parkrum samt privata gårdsmiljöer. Visionen är en god stadsmiljö med grönska, trivsamma friytor och fungerande förutsätt­ningar för eko­system­tjänster. 

Vad planeras?

Fyra nya bostadskvarter planeras i huvudsak längs med Huvudstaleden. Den nya bebyggelsen är utformad som två sammanhängande byggnadskroppar och ett punkthus, totalt cirka 470 lägenheter, några lokaler samt en förskola med sex avdelningar. Byggnadsdelen längst i söder blir den högsta och ska tillsammans med Norrenergis kylackumulatortorn skapa en sammanhållen stadsfront och ge Solna ett nytt landmärke. Tillsammans kommer de skapa en markerad entré till Solna. 

Garage planeras under de tre kvarteren längs med Huvudstaleden, och en ny parkeringsbyggnad. En förskola avsedd för cirka sjuttio barn ska byggas bredvid ett park- och naturområde. Möjligheter till kommersiell service och verksamheter ges i bottenvåningen på bostadshusen.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Det är flera frågor som bedöms kunna påverka planområdet; risk, buller, luft, naturvärden, markförhållande, dagvatten och samlokalisering med Solnaverket. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2021-05-11.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-07-02 09.37
Särskild sammanställning.pdf Pdf, 209 kB. 209 kB 2020-07-02 09.37
Detaljplan.pdf Pdf, 70 kB. 70 kB 2020-07-20 09.00
Plankarta.pdf Pdf, 844 kB. 844 kB 2020-09-02 15.56
Ulåtande efter granskning.pdf Pdf, 233 kB. 233 kB 2020-09-02 16.00

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljerad riskanalys.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-07-02 09.39
Gestaltningsprogram .pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2020-07-02 09.39
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-07-02 09.39
Miljöteknisk mark, luft och grundvattenundersökning Bilaga 1-4.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2020-07-02 09.39
Miljöteknisk mark, luft och grundvattenundersökning.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-07-02 09.39
Bullerrapport.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-07-02 09.39

Tidplan

  • Startskede Februari 2016
  • Samråd 31 oktober - 22 december 2016
  • Granskning 3 maj - 3 juni 2019
  • Antagen 31 augusti 2020
  • Laga kraft 5 november 2021

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad