Norra Hagastaden
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Fritid & rekreation, Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Del av Haga 4:17 m.fl. - DP1 i Norra Hagastaden

Solna stad vill utveckla Norra Hagastaden till en attraktiv stadsmiljö genom att – i en första detaljplan – bygga 1200 nya bostäder, företagslokaler, lokaler för vård, utbildning, forskning och laboratorier, en förskola och ett LSS-boende. Parker, torg, ett nytt gatunät och andra stråk ingår också i detaljplanen. Inom planområdet finns många äldre byggnader som sparas och omvandlas till exempelvis bostäder.

Illustrationen visar en axonometri av planförslaget snett uppifrån, söderifrån. Bild: White

Vad planeras?

Hagastaden

Solnas och Stockholms gemensamma stadsutvecklingsområde Hagastaden innebär att städerna växer samman. En modern, tät kvartersstad med innerstadens stadskvaliteter skapas och stärker kopplingen till Nationalstadsparken i öster. Den täta stadsstrukturen ger tillgång till goda kommunikationer (tunnelbanans gröna linje byggs ut från Odenplan via Hagastaden och vidare till Arenastaden) och närhet till innerstadens utbud samt skola, service och grönområden. Sammanlagt ska Hagastaden rymma cirka 50 000 arbetsplatser och cirka 6 000 nya bostäder, varav 3000 i Solna. Blandningen av bostäder, kultur, forskning, undervisning och företagande ger en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö under dygnets alla timmar.

Norra Hagastaden – Solnas del av Hagastaden

Detaljplanen är den första etappen med utgångspunkt i Planprogram för Norra delen av Hagastaden som godkändes av byggnadsnämnden 2016. Inom detaljplanen möjliggörs för ungefär 1200 nya bostäder, 70 000 m² ljus BTA för vårdlokaler, samt 50 000 m² ljus BTA för service och kommersiella lokaler. Inom planområdet möjliggörs också för en förskola med ungefär 140 platser, samt LSS-boende om cirka 400–500 m². Blandningen av bostäder, utbildning, forskning, vård och verksamheter möjliggör för en levande och attraktiv storstadsmiljö.

Från sjukhusområde till innerstad

Planområdet omfattar en del av Solna sjukhusområde. Vissa verksamheter i området har flyttat och vissa kommer att flytta ut, bland annat till det angränsande området för Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Karolinska Solna) väster om planområdet. Många av de karakteristiska äldre byggnaderna i området bevaras och får nya användningar. Omvandlingen från institutionsområde till funktionsblandad, tät stadsmiljö innebär att Norra Hagastaden blir en integrerad del av innerstaden och kopplas samman med omgivande stadsdelar och grönområden.

Film om Norra Hagastaden

Få en rörlig illustration av detaljplanen och delar av områdets historia med hjälp av illustrationer, foton och arkivmaterial. Filmen är cirka sju minuter lång. Klicka i nedre högra hörnet för att se filmen i fullskärm.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Genomförandet av denna detaljplan har bedömts riskera att medföra betydande miljöpåverkan. Därför görs en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2021 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade i sin tur den 13 december 2021 att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med Detaljplan för del av Haga 4:17 m.fl. – DP 1 i Norra Hagastaden.

Byggnadsnämnden beslutade den 22 april 2024 att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget finns för samråd under tiden 30 april – 10 juni 2024.

Samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 23 maj 2024 kl. 18.00.

Anslut till mötet på Teams Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget och MKB ska lämnas skriftligen under samrådstiden och ska senast den 10 juni 2024 ha inkommit till byggnadsnämnden på något av följande tre sätt:

E-tjänst på stadens hemsida Tyck till om planer.

E-post till byggnadsnamnden@solna.se

Post till:

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Solna stad
 • 171 86 Solna

Ange ärendenummer: PLAN 2021–000014

Den som inte under samråds- eller granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 14.24
Planbeskrivning.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2024-04-22 14.24
Illustrationsplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-04-22 14.24
Avgränsning av MKB.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-04-22 14.24
MKB.pdf Pdf, 17 MB. 17 MB 2024-05-03 07.58
Stockholms stads yttrande avgränsning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-04-22 14.24
Länsstyrelsens yttrande avgränsning.pdf Pdf, 147 kB. 147 kB 2024-04-22 14.24

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 86 MB. 86 MB 2024-04-22 15.20
Ekologisk kompensation.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2024-04-22 15.20
Avfallsutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-04-22 15.20
Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 15.20
Beredskapshänsyn.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 15.20
Fladdermusinventering.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 15.20
Geoteknik.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2024-04-22 15.20
Groddjursinventering.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 15.20
Konsekvensbeskrivning Kulturmiljö.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2024-04-22 15.20
Kulturmiljöanalys.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2024-04-22 15.21
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-05-03 08.00
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 15.21
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-04-22 15.21
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-04-22 15.21
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-04-22 15.21
PM Dagvatten.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2024-04-22 15.21
PM Parkslide.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-04-22 15.21
PM Trafik.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2024-04-22 15.21
PM VA.pdf Pdf, 972 kB. 972 kB 2024-04-22 15.21
Risk.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-04-22 15.21
Riskutredning för farligt gods.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-04-22 15.21
Skyfallsutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-04-22 15.21
Tekniskt PM .pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2024-04-22 15.21
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-04-22 15.21

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 116 kB. 116 kB 2024-05-02 15.20

Planprogram 2016 Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram 2016.pdf Pdf, 82 MB. 82 MB 2024-05-02 15.29
MKB Planprogram 2016.pdf Pdf, 35 MB. 35 MB 2024-05-02 15.29
MKB Bilaga Vyer Planprogram 2016.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2024-05-02 15.29
Bullerutredning Planprogram 2016.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-05-02 15.29
Dagvattenutredning Planprogram 2016.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2024-05-02 15.29
Kulturhistorisk utredning 2004 Planprogram 2016.pdf Pdf, 25 MB. 25 MB 2024-05-02 15.29
Landskapsinventering Planprogram 2016.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2024-05-02 15.29
Luftutredning Planprogram 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-05-02 15.29
Riskutredning Planprogram 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-05-02 15.29
Tekniskt PM Planprogram 2016.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-05-02 15.29
Trafik PM Planprogram 2016.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-05-02 15.29

Tidplan

 • Startskede Oktober 2021
 • Samråd 2024-04-30 till 2024-06-10
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad