Parkeringstaxor och avgifter 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor och avgifter för parkering från och med 1 januari 2024. Beslutet innebär bland annat en justering av taxor och avgifter för besöksparkering, boendeparkering, motorcykelparkering och nyttoparkering.

Syftet med justeringen är att skapa omsättning och rotation på parkeringsplatserna så att det ska bli lättare att hitta en ledig plats.

Tabellen nedan visar taxor och avgifter som gäller sedan 1 januari 2024.

Besöksparkering

Taxa (typ)

Taxa (2024)

Maxavgift/dygn (2024)

Taxa A

15 kr/tim

120 kr

Taxa B

25 kr/tim

--

Taxa C

25 kr/tim

--

Taxa D,
MC-parkering

5 kr/tim

40 kr

Boendeparkering

Avgift (typ)

Avgift (2024)

30 dygn

450 kr

90 dygn

1350 kr

Dygnsbiljett

50 kr, därefter 5 kr/tim

30 dygn, MC (ny)

150 kr

90 dygn, MC (ny)

450 kr

Dygnsbiljett, MC (ny)

20 kr, därefter 2 kr/tim

Nyttoparkering

Avgift (typ)

Avgift (2024)

Årsavgift

10 000 kr

Fordonsbyte

400 kr

Innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är undantagna från ovan angivna avgifter.

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2024.

Solna stad planerar även att återta förhyrda dagparkeringar och förhyrda parkeringar med stora vakanser, som idag administreras av Signalisten. Dessa ska därefter omvandlas till platser för boende och besökare. Därmed skapas fler platser för boende och besökare till staden.

I samband med ovanstående förslag gör Solna stad en översyn av vissa gator där boendeparkering inte finns i dagsläget. Syftet med översynen är att se över möjligheten att införa boendeparkering nattetid. Solna stad ser också över möjligheten att successivt fasa ut servicedagar som påbörjas klockan 07.00 på morgonen.

Frågor och svar

Varför höjer ni avgifterna? Visa Dölj

De allmänna parkeringsplatserna i Solna stad används i en sådan utsträckning att det idag är svårt att hitta en ledig parkeringsplats. För att öka omsättningen på parkeringsplatserna och med det göra det lättare att parkera finns det behov av att justera avgifterna i de tre taxeområdena A, B och C. De nya avgifterna ska också leda till att de som kan parkera på egen mark gör det i högre utsträckning än idag. De nya avgifterna matchar också i högre utsträckning de avgiftsnivåer som finns i Solnas grannkommuner, Sundbyberg och Stockholm.

Hur har ni kommit fram till nivåerna på de nya avgifterna? Visa Dölj

Avgiftsjusteringen ska vara av betydelse utan att bli allt för kännbar för de som måste använda allmänna gator för parkering av sin bil. Solna stad har gjort en omvärldsanalys där de nya avgifterna jämförts med jämbördiga grannkommuner. Där kan konstateras att Solna placerar sig lågt gällande parkeringsavgifter även efter den här justeringen.

När träder de nya avgifterna i kraft? Visa Dölj

De nya taxe- och avgiftsnivåerna föreslås gälla från 1 januari 2024.

Påverkas jag med parkeringstillstånd för rörelsehindrade? Visa Dölj

Nej. Du som har giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer att kunna använda Solna stads parkeringsytor utan att betala avgift.

Varför höjer ni boendeparkeringsavgiften? Visa Dölj

Idag är det vanligt att boendeparkering på allmän gata är mer fördelaktigt än att betala för en privat parkeringsanläggning. Priserna justeras därför i syfte att minska belastningen på de allmänna parkeringsytorna och styra en större andel fordon till de privata anläggningar som finns tillgängliga.

Kommer det bli fler boendeparkeringsplatser? Visa Dölj

Ja, avsikten är att få fram fler boendeparkeringsplatser. Staden ser just nu över möjligheten att införa boendeparkering nattetid på vissa gator som idag inte har någon boendeparkering. När och var detta eventuellt kan ske är ännu inte fastställt.

Kommer det bli fler vanliga parkeringsplatser? Visa Dölj

Ja, avsikten är att få fram fler parkeringsplatser. Solna stad ska tillsammans med Signalisten se över om staden kan ta över förhyrda parkeringar och göra om dem till besöks- och boendeparkeringar.

Vad kommer hända med min förhyrda parkeringsplats? Visa Dölj

De förhyrda platserna hyrs ut av Signalisten och berörs inte av den här avgiftsjusteringen. På sikt ska staden arbeta med att fasa ut de uthyrda dagparkeringarna.

Jag kör motorcykel – gäller de nya avgifterna även mig? Visa Dölj

Motorcykelparkeringar tilldelas en egen taxa, taxa D. Om du parkerar din motorcykel på en parkering som inte är exklusiv för motorcyklar gäller samma taxa som för övriga trafikanter, alltså taxa A, B eller C.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad