Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in den påskrivna kontrollplanen till bygglovenheten.

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Vissa undantag från kravet finns, du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Godkänd kontrollplan krävs för startbesked

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan.

För större åtgärder ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet, se sidan Bygglovsprocessen.

Vem ska göra kontrollplanen?

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

 • Vilken kontroll som ska göras.
  • Vad är det du ska bygga?
  • Vad behöver kontrolleras?
 • Vilken metod som ska användas. Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning
 • Underlag för kontrollen.
  • Vad är det man kontrollerar mot?
   Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
 • Vem som ska göra kontrollen. Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. I andra fall kan det ibland behövas en sakkunnig eller specialist, till exempel en sotare.
 • Vilka anmälningar som ska göras till Byggnadsnämnden.
  Du ska anmäla när:
  • det är dags för arbetsplatsbesök
  • arbete är slutfört
  • det är aktuellt med slutsamråd.
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Exempel på kontrollplan

Exempel kontrollplan byggbodar Word, 23 kB.

Exempel kontrollplan fasadändring Word, 22 kB.

Exempel kontrollplan håltagning i bärande vägg Word, 22 kB.

Exempel kontrollplan mur och plank Word, 21 kB.

Exempel kontrollplan inglasning av balkong Word, 23 kB.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad