Ritningar och handlingar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att gå in på din byggåtgärd kan du läsa om vilka handlingar den kräver.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas på respektive åtgärdssida. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Det här ska finnas med på ritningarna:

 • Information om vad som finns på ritningen
 • Fastighetsbeteckning
 • Skala
 • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
 • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Mer om ritningar

 • Planritningar bör vara måttsatta i skala 1:100 med rivna delar streckade och nya delar skrafferade.
 • Fasadritningar bör vara måttsatta i skala 1:100 med plushöjd takfot, plushöjd nock, nya och befintliga marknivåer inritade.
 • Markplaneringsritningar ska innehålla plan och sektioner, befintliga och föreslagna marknivåer, släntavgränsningar till tomtgräns samt plushöjder.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Glöm inte

Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem. Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.

 • Situationsplanen ska vara upprättad på en nybyggnadskarta med åtgärdens huvudmått, mått till närmaste tomtgränser och till gräns mot gata, mått till/mellan eventuella byggnader på tomten (även koordinatsatt i större projekt) . Nybyggnadskartan ska vara av typ A i större projekt.
  Vid mindre åtgärder kan typ B eller typ C användas beroende på åtgärdens komplexitet.
 • En översiktlig beskrivning av projektet kan exempelvis innehålla byggnadsarea (BYA), bruttototalarea (BTA), antal lägenheter, yttre gestaltning, tillgänglighet, brand, buller, avfall, dagvatten.

Om handlingar

 • Handlingar är alla typer av dokument, till exempel ansökan, anmälan, ritning, situationsplan, utlåtande, intyg, protokoll, kontrollplan.
 • Såväl ansökningar och anmälan som tillhörande handlingar ska skickas in digitalt, i formatet PDF. Om handlingar skickas in i pappersformat ska även en digital kopia, på ett USB-minne, skickas in.
 • Varje handling ska levereras som en separat PDF-fil.
 • Varje handling ska vara namngiven efter innehåll, till exempel:
 • Filer som innehåller ritningar, till exempel fasadritningar, ska ha en ritningsförteckning där namnen på ritningarna som ingår i filerna är angivna. Exempel på ritningsförteckning
 • Ritningar, kartor och bilder ska vara orienterade så att de är läsbara utan att behöva roteras.
 • Nybyggnadskarta med tillhörande text (detaljplanens bestämmelser) får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader. Den kan redovisas i färg för att bli tydligare.

Var skickar jag ritningar och handlingar?

Handlingar kan du mejla till byggnadsnamnden@solna.se

Har du ett ärendenummer och fastighetsbeteckning ska du alltid ange detta i ämnesraden.

Ladda ner ritningar

Du kan söka och ladda ner äldre bygglovsritningar i vårt e-arkiv. I dagsläget finns bygglovshandlingar för avslutade ärenden från början av 1900-talet fram till 2017.

Tänk på att det endast är ett urval av stadens digitala bygglovsinformation som är tillgänglig via e-arkivet och att många handlingar fortfarande behöver beställas eftersom dessa kan omfattas av sekretess, personuppgifter eller annat skydd.

I vår e-tjänst kan du hitta:

 • vilka byggärenden som finns på en specifik fastighet
 • ritningar som finns i byggärenden
 • tomtkartor
 • handlingar som finns i byggärenden
 • vilka beslut som fattats

Solna stads e-arkiv Länk till annan webbplats.

Kalenderikon

Vi hjälper dig genom hela bygglovsprocessen

Har du kommit en bit i dina planer på att söka bygglov eller göra en
anmälan men behöver hjälp? Boka rådgivning hos bygglovsenheten!
Enklare frågor kan du alltid ställa till kontaktcenter, där får du snabbast svar.

 • Boka möte med våra handläggare
 • Få hjälp med just din process
 • Vi kan hjälpa både innan och under din ansökan

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad