Strandskydd

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. I vissa fall kan Länsstyrelsen utöka skyddet med upp till 300 meter.

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Du får till exempel inte bygga nya byggnader. Du får heller inte ändra byggnaders användning så allmänheten hindras från att vara i området, till exempel göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Undantag från strandskyddet Visa Dölj

I vissa fall kan man göra undantag från strandskyddet. Du kan till exempel få dispens om området:

 • redan används på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och det behovet inte kan lösas utanför området.
 • behövs för att utöka en befintlig verksamhet och behovet inte kan lösas utanför området.
 • behövs för att tillgodose ett viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsynen och för att ingripa om någon bryter mot strandskyddet.

Vilka handlingar behövs? Visa Dölj

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Ritningar

 • Situationsplan, skala 1:400
 • Ritningar/handlingar enligt ansökan om bygglov, bryggor ska redovisas med ritning som är måttsatt samt uppgifter om vattendjup och konstruktion med mera

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (underskriven i original)
 • Beskrivning av åtgärden/projektet
 • Beskrivning av land/strand/vattenområde med uppgifter om typ av vegetation och markförhållanden som till exempel berg, sand på berg, lera eller liknande
 • Fotografier av området där åtgärden ska utföras
 • Om åtgärderna även är bygglovspliktiga ska handlingar enligt respektive kategori för bygglov inlämnas.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad