Brandskydd

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om du ska göra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om din ändring påverkar brandskyddet.

Ändringar som påverkar brandskyddet

Ändringar i byggnadens brandcellsindelning påverkar till exempel alltid brandskyddet. Med brandcell menas varje avskild del av byggnaden inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Till exempel lägenheter, hotellrum, avskilda pannrum och avfallsutrymmen.

Fler exempel på ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet:

  • nya dörrar i en brandcellsgräns
  • ändring av utformning, längd och framkomlighet av utrymningsvägar, till exempel inglasning av balkong
  • brandgasventilation som monteras ner eller tas ur drift
  • brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiska släcksystem
  • byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus
  • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad