Lagar och förordningar

Vad är det för regelverk som styr vad du får lov att bygga och vilka krav som behöver uppfyllas? Här finns en del av de lagar och föreskrifter som ofta nämns i samband med bygglovsprocessen samlade.

De som bestämmer vad vi får bygga på våra fastigheter är riksdagen och regeringen genom att stifta våra lagar och förordningar. Kommunerna ansvarar för detaljplaneringen och bygglovshanteringen.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, (PBL) är den lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen innehåller bland annat föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

PBL kunskapsbanken, Boverkets handbok till plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.

Plan- och byggförordningen (PBF)

Tillsammans med plan- och bygglagen utgör plan- och byggförordningen stommen i lagstiftningen för byggande i Sverige. Förordningen innehåller bestämmelser om definitioner, planer och områdesbestämmelser, krav på byggnadsverk, lov och anmälan med mera.

Plan- och byggförordningen, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Boverkets byggregler

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Dessutom ska dessa egenskaper bevaras under byggnadens livstid, det vill säga en byggnad måste underhållas.

Om Boverkets byggregler, Boverket.se Länk till annan webbplats.

Kulturminnesvårdsprogrammet i Solna

Kulturminnesvårdsprogrammet är en kulturhistorisk utredning som är en kunskapsöversikt och kartläggning av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det finns idag områden och byggnader som skyddas genom bestämmelser i detaljplan eller genom att de har fått skydd som byggnadsminne. Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Kulturmiljöer i Solna stad

Miljöbalken

Miljöbalken har som mål att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

En hållbar utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta den väl.

Information om miljöbalken, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Strandskydd

Strandskyddat område gäller vanligtvis inom 100 meter, och ibland 300 meter, från strandlinjen vid sjöar och vattendrag.

Inom område som har strandskydd är det vissa saker du inte får göra och om du vill bygga kan du behöva få dispens från strandskyddet. Du kan behöva det även om du gör en åtgärd som inte behöver bygglov, till exempel friggebod, skärmtak eller privat brygga.

Information om strandskydd

Skyltprogram

Enligt PBL, behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar inom detaljplanelagt område. Så gott som all bebyggd mark i Solna ligger inom detaljplanelagt område och kravet för skyltlov gäller därför som oftast. Skyltlov krävs för permanenta skyltar av olika slag, reklamflaggor, markiser med reklam med mera men också för tillfälliga skyltar såsom vepor, banderoller och banérstråk med mera. Det finns skyltar inom detaljplanelagt område som är undantagna från lovplikt, till exempel mycket små skyltar, affischer och gatupratare.

Solna stads skyltprogram Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad