Frågor och svar

Sluta fundera, här kommer svaren på de vanligaste frågorna!

Frågor om våra e-tjänster

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du som sökande av bygglov följa status i ett ärende.

I e-tjänsten Mina byggärenden kan du ta del av beslut i ett ärende där du är sökande eller kontaktperson. Du kommer att bli kontaktad när det finns ett beslut att ta del av. Du kan också logga in i e-tjänsten och följa ärendets gång när du vill.

Förutsättningar för att kunna se ett ärende i Mina byggärenden

 • Du är sökande, ombud eller kontaktperson i ärendet. Ärendet är kopplat till ditt personnummer. Så blir det om du har gjort en ansökan i e-tjänsten efter den 25 mars 2024.

eller

 • Du representerar en verksamhet (företag, förening) och känner till både verksamhetens organisationsnummer och dess kundnummer hos Solna stads bygglovsenhet.

Logga in som privat- eller kontaktperson på ett företag

 1. Logga in med din personliga e-legitimation i e-tjänsten Mina byggärenden.
 2. Välj "logga in som privatperson (sökande, kontaktperson/ombud för företag)”.
 3. Välj vilka ärenden du vill få listade (filtrering av ärenden).
 4. Välj vilket ärende du vill se, om du har flera.

Notera att även du som har sökt för ett företags räkning kan logga in som privatperson för att följa ärendets status, eftersom du är kontaktperson i ärendet. Då behöver du inte komma ihåg företagets kundnummer. Det gäller för de ärenden som du själv har skickat in i e-tjänsten.

Logga in som företag, myndighet eller förening

Om du arbetar på ett företag som har ett pågående ärende hos bygglovsenheten, men det var en kollega som skickade in ansökan, så kan du se status för ärendet om du har både organisationsnummer och kundnummer.

 1. Logga in med din personliga e-legitimation i e-tjänsten Mina byggärenden.
 2. Välj "logga in som företag/myndighet/förening”.
 3. Skriv in organisationsnumret och det kundnummer som du har fått i utskick från bygglovsenheten.
 4. Välj vilka ärenden du vill få listade (filtrering av ärenden).
 5. Välj i listan vilket ärende du vill se. Det kan finnas flera ärenden registrerade på det organisations- och kundnummer som du har skrivit in.

Om du har ansökt före den 25 mars 2024

Om du har gjort ansökan före den 25 mars 2024 kanske ärendet inte är kopplat till ditt personnummer. Kontakta byggnadsnamnden@solna.se för att höra hur du ska gå vidare. OBS! mejla aldrig ditt personnummer.

Om du inte känner till verksamhetens kundnummer

Bygglovsenheten har som rutin att skicka ut kundnumret i samband med ansökan. Om du inte hittar verksamhetens kundnummer kan du kontakta byggnadsnamnden@solna.se.

Om du arbetar på ett företag som har ett pågående ärende hos bygglovsenheten, men det var en kollega som skickade in ansökan, så kan du se status för ärendet om du har både organisationsnummer och kundnummer.

 1. Logga in med din personliga e-legitimation i e-tjänsten Mina byggärenden.
 2. Välj "logga in som företag/myndighet/förening”.
 3. Skriv in organisationsnumret och det kundnummer som du har fått i utskick från bygglovsenheten.
 4. Välj vilka ärenden du vill få listade (filtrering av ärenden).
 5. Välj i listan vilket ärende du vill se. Det kan finnas flera ärenden registrerade på det organisations- och kundnummer som du har skrivit in.

 1. Logga in med din personliga e-legitimation i e-tjänsten Mina byggärenden.
 2. Välj "logga in som privatperson (sökande, kontaktperson/ombud för företag)”.
 3. Välj vilka ärenden du vill få listade (filtrering av ärenden).
 4. Välj vilket ärende du vill se, om du har flera.

Notera att även du som har sökt för ett företags räkning kan logga in som privatperson för att följa ärendets status, eftersom du är kontaktperson i ärendet. Då behöver du inte komma ihåg företagets kundnummer. Det gäller för de ärenden som du själv har skickat in i e-tjänsten.

 1. Logga in med din personliga e-legitimation i e-tjänsten Mina byggärenden.
 2. Välj "logga in som privatperson (sökande, kontaktperson/ombud för företag)”.
 3. Välj vilka ärenden du vill få listade (filtrering av ärenden).
 4. Välj vilket ärende du vill se, om du har flera.

Notera att även du som har sökt för ett företags räkning kan logga in som privatperson för att följa ärendets status, eftersom du är kontaktperson i ärendet. Då behöver du inte komma ihåg företagets kundnummer. Det gäller för de ärenden som du själv har skickat in i e-tjänsten.

Bygglovsenheten har som rutin att skicka ut kundnumret i samband med ansökan. Om du inte hittar verksamhetens kundnummer kan du kontakta byggnadsnamnden@solna.se.

Om du har gjort ansökan före den 25 mars 2024 och ditt personnummer därför inte finns inlagt på ärendet så kan du kontakta byggnadsnamnden@solna.se för att höra hur du ska gå vidare. OBS! mejla aldrig ditt personnummer.

Allmänna frågor

Det beror på. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta beslut om bygglov inom 10 veckor från det att vi mottagit en komplett bygglovsansökan.

Handläggningstiden kan bli kortare än 10 veckor. Eftersom handläggninstiden först startar efter en komplett ansökan lämnats kan du skynda på processen genom att förbereda dig väl innan. Läs gärna igenom hur bygglovsprocessen går till så får du veta mer.

Om projektet är komplicerat kan tiden förlängas från 10 till 20 veckor.

Om handläggningen av en komplett ansökan tar längre tid än det lagen säger ska avgiften du betalar för bygglovet minska med en 20 % för varje extra påbörjad vecka.


Du hittar en ungefärlig bygglovsavgift på den webbsida som beskriver din åtgärd. Den exakta avgiften står i beslutet du får.

Det kan tillkomma en extra avgift för startbeskedet. Det beror på om startbeskedet omfattar åtgärder som inte ingick i bygglovsavgiften. Mer information hittar du på vår sida om avgifter.

Vi skickar ut fakturor den 25:e varje månad.

Det varierar. I de flesta fall tas ingen avgift ut. Men byggnadsnämnden kan ta ut en avgift om bygglovsenhetens handläggare har lagt mycket tid på ärendet.

Kontrollplanen ingår i beslutet om startbesked som krävs för att få börja byggarbetet. För enklare åtgärder kan du få startbesked i samma beslut som bygglovet. Därför måste kontrollplanen lämnas samtidigt som ansökan om bygglov enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer om kontrollplan (länk)

Du kan söka efter kontrollansvariga som är verksamma i länet via hemsidorna för certifieringsorganen RISE och KIWA.

RISE: publiccert.ri.se/sv/Person/List
KIWA: idun.kiwa.se/certificates

Det här är ingressen. Skriv en kort sammanfattning av sidans innehåll och börja med det viktigaste. Ingressen ska inte radbrytas, styckeindelas eller ha några länkar.

Ritningarna ska ha samma kvalitet som om de var ritade av en person med expertkunskap. Det innebär bland annat att de ska vara tydliga och informativa.

De ska:

 • vara ritade i svart på vit bakgrund,
 • vara skalenliga,
 • vara måttsatta,
 • vara försedda med norrpil
 • vara försedda med skalstock.

De ska också visa tydligt vad som redan finns, vad som rivs och vad som tillkommer i och med åtgärden.

Frågor om ärenden

På vår sida om bygglovsbefriade åtgärder hittar du mer information om vad du får bygga utan att först söka bygglov.

Tänk på att du alltid behöver fastighetsägarens tillstånd för alla åtgärder du vill göra. Det gäller även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.

Ligger åtgärden mindre än 4,5 meter från tomtgräns behöver du även få den godkänd av berörd granne.

Du kan också behöva tillstånd från Polisen, Solna stads tekniska förvaltning, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet eller andra. Om fastigheten ligger inom ett strandskyddsområde kan din åtgärd behöva strandskyddsdispens från Solna stad. Vilka tillstånd du behöver beror på vilken fastighet och vilken åtgärd det gäller.

Alla bygg- mark- och rivningsåtgärder måste följa Plan- och bygglagen även om de inte är lov- eller anmälanspliktiga. Om du vill ha Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning av om en bygglovsbefriad åtgärd är lagenlig kan du söka frivilligt bygglov. Du betalar då bygglovsavgift som vanligt.

Nej, oftast inte.

Att sätta in ett nytt fönster är en ”avsevärd yttre ändring” som kräver bygglov i områden som har en detaljplan. Utanför planlagt område är åtgärden anmälanspliktig om den påverkar byggnadens konstruktion, ventilation eller brandskydd.

I Solna har de flesta områden en detaljplan. Fastigheter utanför detaljplan har ofta stora kulturvärden och är skyddade på annat sätt. Det kan till exempel handla om statliga byggnadsminnen som slottsområdena Haga och Ulriksdal, naturreservat med särskilda reservatsbestämmelser eller Karolinska Institutets campusområde som är en skyddad kulturmiljö. I dessa områden kan det krävas ytterligare tillstånd och dispenser för att få utföra åtgärder.

Det beror på! Underhållsåtgärder kräver i vanliga fall inte bygglov. Undantaget är byggnader med stora kulturhistoriska värden som har skyddsbestämmelser med utökad lovplikt i detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Att byta kulör (färg) på en fasad är en ”avsevärd yttre ändring” som kräver bygglov i områden som har en detaljplan.

I Solna har de flesta områden en detaljplan. Fastigheter utanför detaljplan har ofta stora kulturvärden och är skyddade på annat sätt. Det kan till exempel handla om statliga byggnadsminnen som slottsområdena Haga och Ulriksdal, naturreservat med särskilda reservatsbestämmelser eller Karolinska Institutets campusområde som är en skyddad kulturmiljö. I dessa områden kan det krävas ytterligare tillstånd och dispenser för att få utföra åtgärder.

Nej. Skärmtak kräver oftast bygglov.

För en- och tvåbostadshus finns det under vissa förutsättningar undantag från lovplikten. Läs mer om bygglovsbefriade skärmtak på vår sida om skärmtak.

Nej. Att byta eller ändra takmaterial är en ”avsevärd yttre ändring” som kräver bygglov inom områden med en detaljplan.

I Solna har de flesta områden en detaljplan. Fastigheter utanför detaljplan har ofta stora kulturvärden och är skyddade på annat sätt. Det kan till exempel handla om statliga byggnadsminnen som slottsområdena Haga och Ulriksdal, naturreservat med särskilda reservatsbestämmelser eller Karolinska Institutets campusområde som är en skyddad kulturmiljö. I dessa områden kan det krävas ytterligare tillstånd och dispenser för att få utföra åtgärder.

Bygglovet är tillfälligt. En åtgärd som uppfyller något men inte alla krav i lagstiftningen kan under vissa omständigheter beviljas bygglov under en begränsad tid.

Läs mer på vår sida om tidsbegränsade bygglov.

Prickmark är en markering i detaljplanen som visar att det finns begränsningar i hur man kan bygga eller plantera på marken.

Det är ett samlingsbegrepp för användningsbestämmelser i detaljplanen. Prickarna kan vara ritade på olika sätt, punktprickat, ringprickat och så vidare. Betydelsen varierar från att helt förbjuda byggnation till att tillåta exempelvis ett underbyggt bjälklag. Det kan också berätta att det till exempel ska planteras på ett bjälklag.

Lagen har förändrats genom åren och det har användningsbestämmelserna också gjort. Många äldre detaljplaner gäller fortfarande och det är den tolkning av prickmark som var praxis när planen gjordes som gäller nu också.

På vår sida med de vanligaste byggåtgärderna hittar du vilka ritningar som du behöver skicka in.

Om du är osäker på vilka handlingar som behövs kan du boka tid för rådgivning med bygglovsenhetens handläggare via stadens e-tjänst.

Kanske vill du bygga något som inte kräver bygglov men som ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Räcker det med ett muntligt medgivande eller behöver det vara skriftligt?

Du behöver ett skriftligt medgivande för åtgärder som kräver bygganmälan, om åtgärden uppförs närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare. Det är inte tillräckligt att du ger grannarna tillfälle att yttra sig över placeringen.

De berörda grannarna måste i ett grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den åtgärd som ska utföras. De skriftliga medgivanden skickas sedan in tillsammans med anmälan.

Kontakta Solna stads planenhet via kontaktcenter.

Ditt ärende är komplett när du har lämnat in det underlag som byggnadsnämnden behöver för att bedöma din ansökan.

Du kan se vilka handlingar som behövs för just din åtgärd på (länk). Du hittar även information på sidan Ritningar och handlingar.

Det är Byggnadsnämnden som avgör vilka handlingar du behöver skicka in. Om du har fått ett föreläggande om komplettering är ditt ärende komplett när du lämnat in alla handlingar som anges i föreläggandet. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Övriga handlingar ska innehålla den information vi behöver och i vissa fall också vara undertecknade.

Det kan hända att vi under handläggning av ärendet ser behov av att begära in ytterligare handlingar. Då hör vi av oss.


När du fått ett startbesked och bygglovet vunnit laga kraft får du påbörja byggnadsarbetena. Det tar ungefär 5 veckor för ett bygglovsbeslut att vinna laga kraft.

Läs mer om bygglovsprocessen. (länk)

En byggåtgärd måste påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från det att bygglovsbeslut vunnit laga kraft. Ett startbesked måste därmed meddelas inom 2 år från det att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft.

Nej. Det är först efter att du fått ett startbesked som bygget får påbörjas.

Byggnadsnämnden ingriper enligt plan- och bygglagen om någon utför lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller om någon inte följer kraven i de beslut som fattats.

Den som påbörjar en åtgärd utan startbesked får betala en byggsanktionsavgift. Den som bygger utan lov eller anmälan kan tvingas att ansökan om bygglov i efterhand eller att rätta de fel som gjorts.

När kommunen inte har kunnat pröva plan- och bygglagens krav inför åtgärden kan det hända att din byggnad inte är säker att använda. Den kan då få användningsförbud.


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad