Avgifter för karttjänster och mätningsuppdrag

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2024.

Avgifter för baskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta. Avgiften baseras på areal i hektar, avrundning uppåt till närmast hela hektar. Utöver avgiften utgår timtaxa för handläggning av ärende, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. Offert för baskarta lämnas när arealen överstiger 100 hektar.

Baskarta levereras i format dwg och pdf.

Digital baskarta

Antal hektar

Pris per hektar (kronor)

0 - 1

2 100

2 - 10

1 984

11 - 30

1 878

31 - 50

1 761

51 - 60

1 655

61 - 70

1 549

71 - 80

1 433

81 - 100

1 327

Avgifter för nybyggnadskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta och inkluderar kostnad för upprättande och leverans av karta. Avgiften beror av fastighetens yta och den typ av karta som behövs. Vid avgiftsberäkning räknas ytan upp till närmaste nivå enligt tabellen nedan.

Mervärdesskatt tas inte ut för nybyggnadskartor som behövs som underlag för en bygglovs-prövning eftersom de då ingår i stadens myndighetsutövning. Vid leverans av nybyggnadskartor som saknar samband med bygglovsprövning tillkommer mervärdesskatt på avgiften.

Nybyggnadskarta levereras i format dwg och pdf.

  • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta med koordinatlista
  • Typ B: Fullständig nybyggnadskarta
  • Typ C: Baskarta med planinformation
  • Typ D: Förenklad nybyggnadskarta

Areal

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

2000 kvm

11 924 kr

9 866 kr

3 273 kr

7 262 kr

3000 kvm

15 181 kr

12 577 kr

4 164 kr

9 326 kr

4000 kvm

17 998 kr

14 964 kr

4 954 kr

11 060 kr

5000 kvm

20 603 kr

17 134 kr

5 638 kr

12 577 kr

6000 kvm

22 984 kr

19 081 kr

6 264 kr

14 095 kr

7000 kvm

25 265 kr

20 927 kr

6 896 kr

15 393 kr

8000 kvm

26 236 kr

22 661 kr

7 480 kr

16 698 kr

9000 kvm

29 382 kr

24 396 kr

8 031 kr

17 892 kr

10 000 kvm

31 228 kr

25 913 kr

8 535 kr

19 081 kr

15 000 kvm

39 900 kr

33 068 kr

10 906 kr

24 396 kr

20 000 kvm

47 380 kr

39 359 kr

12 958 kr

28 947 kr

>20 000 kvm

47 380 kr
+ 2 kr/ kvm

39 359 kr +
1,5 kr/ kvm

12 958 kr
+ 0,5 kr/ kvm

28 947 kr
+ 1 kr/ kvm

Avgifter för grundkarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt till grundkarta, som utgör underlag för detaljplan. För grundkarta gäller samma avgift som för baskarta plus ersättning för nerlagd tid.

Grundkarta levereras i format dwg.


Antal hektar

Avgift

0 - 1

2 100kr/ha + handläggning

2 - 10

1 984 kr/ha + handläggning

11 - 30

1 878 kr/ha + handläggning

31 - 50

1 761 kr/ha + handläggning

51 - 60

1 655 kr/ha + handläggning

61 - 70

1 549 kr/ha + handläggning

71 - 80

1 432 kr/ha + handläggning

81 - 100

1 326 kr/ha + handläggning

Avgifter för ortofoto Visa Dölj

Ortofoto i färg med ca 10 cm upplösning. Fotograferingsdatum i april 2023.

Minsta beställbara yta är 100 hektar, avgift 1 030kr. För tillkommande yta debiteras 10 kr/ hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer.

Ortofoto levereras i formatet GeoTIFF.

Avgifter för byggnader med takkonstruktion Visa Dölj

Byggnader med takkonstruktion i 3 dimensioner, LOD2.

Avgiften är 720 kr/hektar och avser nyttjanderätt till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Byggnader levereras i format Shape.

Avgifter för höjddata Visa Dölj

Laserdata

Laserdata, punktmoln med 12 pkt/m2.

Avgiften är 925 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Laserdata levereras i format LAS.

Höjddata, 1 meters grid

Avgiften är 465 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 5 meters grid

Avgiften är 95 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 10 meters grid

Avgiften är 30 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Terrängmodell, TIN

Avgiften är 1075 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Terrängmodell levereras i format Shape.

Avgifter för mätuppdrag Visa Dölj

Mätuppdrag utförs mot timtaxa. Beroende på mätningens komplexitet utförs arbetet i fält av mätingenjör eller mätlag. Mätlag behövs vid vissa arbeten exempelvis vid trädinmätning, gränspåvisning eller arbete i trafikerade miljöer.

För handläggning och förarbete tas avgift ut enligt timtaxa för handläggare. Mervärdesskatt tillkommer.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar en byggnads läge i plan och höjd i förhållande till det beviljade bygglovet. Mätning utförs normalt efter formsättningen av grunden.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.

Inmätning av objekt

Inmätning innebär inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.

Timtaxa

Minsta debiterbara tid är en timme. Timpriser avrundas därefter till närmaste halvtimme.

TimtaxaMätingenjör i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

1 520 kr

Mätlag i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

2 490 kr

Handläggare

1 520 kr

Avgifter för övriga uppdrag Visa Dölj

För uppdrag som inte återfinns i någon av ovanstående kapitel tas avgift ut enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer. Nyttjanderättsavgift på data kan tillkomma.

Exempel på övriga uppdrag är mätuppdrag och kartbeställningar utöver de som nämns ovan, komplettering av kartinformation, bearbetning och analys av data.

Avgifter för leveransmedia Visa Dölj

Vid leverans på USB-minne, extern hårddisk eller liknande debiteras inköpspris plus tio procent i omkostnadstillägg.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad