Avgifter för bygglov och detaljplaner 2024

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2024.

1. Allmänt

Taxan är avsedd att täcka stadens kostnad för myndighetsutövningen inom byggnadsnämndens verksamhetsområde gällande bygglov, anmälan av byggåtgärd, strandskydd, tillstånd inom naturreservat och detaljplan.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp anges i kronor.

Tidsersättning för tjänsteman år 2024 är 1520 kronor.

Taxan revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänt bygglov Visa Dölj

Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.

I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/ tekniskt samråd/ startbesked/ arbetsplatsbesök /slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder debiteras separat enligt berörd tabell.

Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 % av den totala kostnaden.

Tidsbegränsade lov Visa Dölj

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %. Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Tillkommande avgifter Visa Dölj

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %.

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser Visa Dölj

Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.

Avgifts­bestämning Visa Dölj

Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund.

Vid areaberäkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens area.

Justering avrundas till närmaste 100-tal.

Betalning av avgift Visa Dölj

Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgifter kan tas ut i förskott.

Övergångs­bestämmelser Visa Dölj

Beslut i lov- och anmälansärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras i enlighet med denna taxa.

2. Bygglov

Avgifter för en- och tvåbostadshus Visa Dölj

Tabell 1. Allmänt.

Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. OBS gäller ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL.


Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

17 500

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 100 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

23 700

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

36 200

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

48 300

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

60 400

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

7 200

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

11 900

Bygga ett nytt eller bygga till en komplement­byggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella fasad­ändringar som fönsterbyte

7 200

Bygga ett nytt eller bygga till en komplement­byggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella fasad­ändringar som fönsterbyte

9 700

Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten är avgifts­befriad om ansökan sker i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt tabell 2)

3 600

Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönster­byten/takkupor)

6 100

Yttre ändring (tilläggs­isolering, byte av fasad­material, omfärgning)

4 800

Upplag (t ex container)

2 600

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

3 100

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)

3 100

Rivning av en- eller tvåbostadshus

7 200

Rivning av komplement­byggnad

3 600

Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)

6 100

Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasad­ändringar)

6 100

Tabell 2.

Åtgärder som endast kräver anmälan.


Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

6 100

Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

6 100

Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

10 900

Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

6 100

Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

6 100

Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd)

3 600

Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

3 600

Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (bygglovsbefriad åtgärd)

3 600

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus

3 600

Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss)

2 600

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny ellerändring av hiss) per fastighet

4 800

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad

6 500


Avgifter för kolonistugor Visa Dölj

Tabell 3. AllmäntNybyggnad av kolonistuga

4 800

Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre ändringar)

2 600

Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm

2 600

Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott

2 600

Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, med mera Visa Dölj

För byggbodar, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader,även foodtruck, är avgiften 75 procent av beloppen i Ttabell 4. Väderskydd för kollektivtrafiken är i vissa fall bygglovsbefriade.

Tabell 4. Ny- och tillbyggnad

Yta (kvadratmeter)

Avgift

1 - 50

9 600

51 - 100

15 700

101 - 200

26 600

201 - 400

48 300

401 - 600

59 200

601 - 800

70 100

801 - 1000

81 000

1001 - 1500

105 100

1501 - 2000

129 300

2001 - 3000

171 700

3001 - 4000

213 700

4001 - 6000

280 300

6001 - 8000

333 300

8001 - 10 000

407 100

10 001 - 12 000

461 500

12 001 - 14 000

515 800

14 001 - 16 000

570 100

16 001 - 18 000

628 000

18 001 - 20 000

678 900

20 001 - 25 000

787 600

25 001 - 30 000

896 300

30 001 - 35 000

1 005 100

35 001 - 40 000

1 095 600

40 001 - 45 000

1 186 300

45 001 - 50 000

1 276 700

50 001 - 55 000

1 367 300

55 001 - 60 000

1 457 900

60 001 - 65 000

1 548 500

65 001 - 70 000

1 639 100

70 001 - 75 000

1 729 800

75 001 - 80 000

1 820 300

80 001 - 85 000

1 905 000

85 001 - 90 000

1 989 500

90 001 - 95 000

2 073 900

95 001 - 100 000

2 158 500

Därutöver för varje 5 000-intervall

78 600

Tabell 5. Yttre ändring.Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka
balkongfront…)

4 800

Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkong­fronter, flera balkonger….)

9 600

Omfattande fasadändring, per byggnads­kropp vid samman­satta byggnader (t.ex. fasad­ändring vid inredning av vind, tilläggs­isolering, byte av fönster…)

17 000

Balkonger per byggnads­kropp vid sammansatta byggnader
(t.ex. flera nya balkonger/nya balkongfronter)

25 300

Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall

7 200

Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta

14 500

Inglasning av max en balkong

2 600

Inglasning av 2 till 19 balkonger

4 800

Inglasning av 20 balkonger eller fler

10 800

Tabell 6. Ändrad användning.

Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder


1 - 100

12 800

101 - 500

32 100

501 - 2000

74 200

2001 - 5000

91 200

5001 - 10 000

132 700

Därutöver för varje 2000-intervall

27 700

Tabell 7. Åtgärder som endast kräver anmälan.Väsentligt ändrad planlösning, rivning av byggnad, rivning del av byggnad inklusive t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, nyinstallation eller ändring av hiss mm


1 - 100 kvm

8 400

101 - 500 kvm


23 700

501 - 2000 kvm

47 400

2001 - 5000 kvm

56 300

5001 - 10 000 kvm

81 200

Därutöver för varje 2000-intervall

16 400Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring
av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning
i bärande konstruktion, installation av trapphiss)

3 600

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i
bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i
brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad

8 400

Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt

6 100

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per
byggnad

8 700

Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)

16 900

Avgifter för andra åtgärder Visa Dölj

Tabell 8. Rivning, anläggningar, parkeringsplatser mm

Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver bygglovsbefriade.


Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd
mm)

4 800

Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibyggnad)

9 600

Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med
miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)

20 500

Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser
etc., avgift för eventuella byggnader tillkommer)

23 100

Småbåtshamn (ny eller utökning)

9 600

Upplag (t ex container)

4  800

Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar)

9 600

Tunnlar och bergrum

28 900

Cisterner

8 400

Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar)

20 500

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

6 100

Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder

9 600

Parkeringsplatser

- för 1-10 bilar

3 600

- för 11-50 bilar

9 600

- för fler än 50 bilar

19 400

Trädfällning, per antal

2 600

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)

- Under 1000 kvm

8 400

- 1000 - 5000 kvm

16 900

- Över 5000 kvm

21 600Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet

3 600

Permobil/elrullstolsförråd, per enhet

3 600

Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)

6 100

Fasadbelysning

14 500

Avgifter för skyltar, vepor Visa Dölj

Tabell 9. Allmänt.

För tidsbegränsade lov är avgiften 75 procent av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som omfattas av 8 kap 13§ PBL (särskilt värde)


Liten skylt (under 1 kvm)

2 600

Mellanstor Skylt (1-5 kvm)

4 100

Stor skylt (6-20 kvm)

8 400

Extra stor skylt (21-100 kvm)

11 900

Därutöver för varje 100-intervall

4 100

Fristående skylt (t ex pylon, markskylt, markvitrin, byggskylt)

- Under 15 kvm

4 800

- 15 kvm och över

8 400

Övriga avgifter Visa Dölj

Tabell 10. Strandskyddsdispens, förhandsbesked, villkorsbesked mmStrandskyddsdispens, delegation

8 400

Strandskyddsdispens, nämndbeslut

18 100

Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, delegation

8 400

Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, nämndbeslut

18 100

Förhandsbesked (positivt och negativt)

9 600

Villkorsbesked

3 600

Ingripandebesked

3 600

Anståndsbeslut

6 900

Avslag på lov, eller vägrat startbesked


Delegation: som beviljat dock max 11 200

Nämnd: som beviljat men minst 12 000 dock max 20 000Avvisat ärende

2 600

Återtaget ärende, handläggning påbörjad

Som beviljat dock max 3 600

Återtaget ärende, efter kommunicerad tjänsteskrivelse

Som beviljat dock max 8 400

Andra avgifter som kan tillkomma Visa Dölj

Tabell 11. Ytterligare samråd, utlåtanden mmYtterligare samråd

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Ytterligare startbesked

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Ytterligare platsbesök

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Interimistiskt slutbesked eller ytterligare slutbesked

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Beslut om ny kontrollansvarig

2 600

Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, tillgänglighet, brand)

Enligt faktisk kostnad

Kungörelse i dagstidning (ordinarie)

6 100

Kungörelse i dagstidning (extra)

Enligt faktisk kostnad

3. Detaljplaner och områdesbestämmelser

Planavgift för en- och tvåbostadshus Visa Dölj

Tabell 12. Ny- och tillbyggnadBygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

36 200

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

42 300

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

48 600

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm

6 100

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm

11 900

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm

6 100

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm

11 900


Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar Visa Dölj

Tabell 13. Ny- och tillbyggnad eller ändrad användning.

Yta (kvadratmeter)

Avgift

1 - 50

78 600

51 - 100

96 600

101 - 200

120 800

201 - 400

147 300

401 - 600

173 900

601 - 800

200 500

801 - 1000

227 000

1001 - 1500

257 300

1501 - 2000

287 400

2001 - 3000

320 200

3001 - 4000

352 800

4001 - 6000

389 000

6001 - 8000

425 200

8001 - 10 000

461 500

10 001 - 12 000

497 800

12 001 - 14 000

533 800

14 001 - 16 000

570 100

16 001 - 18 000

606 600

18 001 - 20 000

642 600

20 001 - 25 000

709 200

25 001 - 30 000

775 500

30 001 - 35 000

841 900

35 001 - 40 000

908 400

40 001 - 45 000

974 800

45 001 - 50 000

1 041 100

50 001 - 55 000

1 107 700

55 001 - 60 000

1 174 000

60 001 - 65 000

1 240 500

65 001 - 70 000

1 307 100

70 001 - 75 000

1 373 300

75 001 - 80 000

1 439 800

80 001 - 85 000

1 506 300

85 001 - 90 000

1 572 700

90 001 - 95 000

1 639 000

95 001 - 100 000

1 705 600

Därutöver för varje 5000-intervall

60 400

Med reservation för eventuella fel.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad