Bygglov behövs ibland

Staket, plank, spaljé och pergola

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för att bygga plank, ett staket eller spaljé.

Åtgärden är bygglovsbefriad om

 • staketet är i trä, smide eller genomsiktligt material och max 1,1 meter högt, eller ett glest smidesstaket, spaljé eller trådnätsstängsel.
 • åtgärden är en pergola utan stängt tak.
 • åtgärden är ett plank eller en mur vid uteplats till en- och tvåbostadshus, inom 3,6 meter från bostadshuset och max 1,8 meter högt. Du behöver ha berörda grannars skriftliga medgivande om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Dokument och handlingar Visa Dölj

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja. Om din åtgärd kräver bygglov måste du skicka in din kontrollplan till kommunen. När kontrollplanen är fastställd och du fått ett startbesked kan du påbörja arbetena.

Nej, du behöver inte anlita en certifierad kontrollansvarig.

Så här ser din bygglovsprocess ut!

Se till att förbereda dig väl och att alla handlingar är kompletta innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden!

1

Först behöver du undersöka om din fastighet följer den gällande detaljplanen idag. Är det så att din fastighet inte följer gällande detaljplan kan det innebära att du inte kan få bygglov för vissa nya åtgärder.

När du vet att din fastighet följer gällande detaljplan behöver du kontrollera att din önskade åtgärd också är tillåten enligt den gällande detaljplanen.

Stora delar av Solna stad har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Om åtgärden inte följer detaljplanen kan det innebära att du inte kan få bygglov.

I SolnakartanLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka på fastigheten för att hitta aktuell detaljplan och se om fastigheten är kulturhistoriskt värdefull.

Detaljplanen berättar bland annat:

 • Vad som får byggas på ett område
 • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning)
 • Hur byggnaderna ska se ut
 • Andra regleringar kan förekomma

Nästa steg är att ta reda på om fastigheten är kulturhistoriskt värdefull eller ligger i ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefull. Det påverkar vad du får göra på fastigheten och vad som kräver bygglov. Du hittar även kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i SolnakartanLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I det fall som åtgärden planeras att utföras i närheten av strand eller vattendrag kan strandskyddsdispens behövas. Läs mer om att bygga nära strand.

När du kontrollerat allt detta kan du gå vidare till nästa steg

2

Ta reda på vilka ritningar och handlingar som du behöver skicka in.

I vanliga fall behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Ibland behöver du också ha en kontrollansvarig. Ofta behöver du även beställa kartor.

Saknas ritningar behöver du ta fram nya. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässiga. Ta hjälp av konsulter för att ta fram nya ritningar. Läs mer om ritningar och handlingar.

Se till att du har kompletta handlingar innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Eftersom byggnader och byggprojekt skiljer sig åt kan byggnadsnämnden ibland behöva ytterligare handlingar för att besluta om din ansökan. Om vi behöver fler handlingar än de du har skickat in kommer vi att meddela detta.

3

När du är färdig med alla förberedelser är det dags att skicka in din ansökan!

Du ansöker genom att skicka in ansökningsblanketterna som du hittar på Ansöka om bygglov. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver. Se till att du har kompletta handlingar innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Klar: Skicka in din ansökan

Handläggningstid: max 10 veckor

1

När ansökan är inlämnad till byggnadsnämnden får du en kvittens som talar om vilket ärendenummer din ansökan har fått.

Den skriftliga informationen innehåller information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, att den avgift nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheten till att överklaga beslutet.

2

Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till oss genomför vi en första granskning av ärendet. Vi kontrollerar då om åtgärden verkligen kräver bygglov. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Komplettering

Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet. Då kommer vi be dig göra en komplettering inom en utsatt tid.

3

När din ansökan bedömts som komplett påbörjas prövningen av bygglovet. I prövningen bedömer byggnadsnämnden om detaljplan och områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Byggnadsnämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Byggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta kända sakägare och ge dem tillfälle att ge synpunkter. Exempel på sakägare är grannar, fastighetsägare och andra som berörs av förändringen.

4

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden i Solna besluta att ge dig bygglov. Om kraven inte uppfylls avslår byggnadsnämnden din ansökan.

När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Vi offentliggör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. I vissa fall behöver vi även delge beslutet till dig eller andra berörda. Läs mer om delgivning och förenklad delgivning.

Vi skickar också ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda. De har sedan tre till fyra veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om vi avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra beslutet eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Tänk på!

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

5

När vi har beviljat ditt bygglov håller byggnadsnämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Ditt bygglov har först vunnit laga kraft efter att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat.

Du måste påbörja din byggåtgärd inom två år, och avslutas inom fem år, från det att bygglovet har vunnit laga kraft.

1

När du har fått ditt startbesked och det har gått 4 veckor sedan bygglovsbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och föreskrifterna.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden byggherrens förslag till kontrollplanen.

2

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Boka en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen, den dokumentation som begärts inför beslut om slutbesked och hur kontrollplanen har följts.

Kontrollansvarig ska skriva ett utlåtande där det framgår hur byggåtgärden utförts. Utlåtandet ska innehålla eventuella noteringar om utförandet och dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

3

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet samt dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

4

Beslut om slutbesked föregås av en teknisk prövning där byggnadsnämnden bedömer om åtgärden uppfyller de krav som samhället ställer på byggnationer samt hur byggåtgärden efterföljer de förutsättningar som fastställts i beslut om startbesked.

Du måste ha ett slutbesked från byggnadsnämnden för att kunna använda det du byggt eller installerat. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i bygglovet, startbeskedet och i kontrollplanen.

Begär slutbesked i god tid, när du vet att byggprojektet närmar sig sitt slut och begärd dokumentation inför slutbesked finns framtagen.

För vilka åtgärder krävs slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, tidsbegränsade bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Har du fått ett brev från oss angående slutbesked?

Ibland ser byggnadsnämnden att det saknas slutbesked för åtgärder som har fått ett startbesked. Då finns inget tillstånd att använda det som man har byggt eller installerat.

Då skickar vi ut ett brev och frågar vad som har hänt. Du behöver svara oss och tala om ifall åtgärden har utförts eller inte. Om du har utfört åtgärden ska du skicka in de handlingar som behövs för att få slutbesked. Vilka handlingar som du behöver skicka in står i beslutet om startbesked. Ofta skickar vi med den informationen i brevet också.

Tips för dig som är

Är du privatperson?

 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Tänk på att du är ansvarig även om en leverantör utför arbetet.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.
 • Ska du bygga nära vatten kan du behöva ansöka om strandsskyddsdispens.

Jag vill veta mer

Viktigt att veta

 • Du behöver alltid fastighetsägarens medgivande för byggåtgärder.
 • Ställ krav på att leverantören bygger enligt bygglovet, följer kontrollplanen och dokumenterar bygget.
 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart

Är du fastighetsägare?

 • Gör en ordentlig förstudie och ta reda på vilka krav som gäller för just din åtgärd. Det kan vara utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Tänk på att du är ansvarig även om en leverantör utför arbetet.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.
 • Ska du bygga nära strand kan du behöva ansöka om strandsskyddsdispens.

Viktigt att veta

 • Ställ krav på att leverantören bygger enligt bygglovet, följer kontrollplanen och dokumenterar bygget.
 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart.

Representerar du en bostadsrättsförening?

 • Gör en ordentlig förstudie och ta reda på vilka krav som gäller för just din åtgärd. Det kan vara utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Tänk på att du är ansvarig även om en leverantör utför arbetet.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.

Viktigt att veta

 • Du som boende i BRF behöver alltid fastighetsägarens medgivande för byggåtgärder.
 • Ställ krav på att leverantören bygger enligt bygglovet, följer kontrollplanen och dokumenterar bygget.
 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart.

Representerar du ett byggföretag?

 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Gör en ordentlig förstudie och ta reda på vilka krav som gäller för just din åtgärd. Det kan vara utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.
 • Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän plats Pdf, 553 kB.

Viktigt att veta

 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad