Anmälan eller bygglov behövs alltid

Skärmtak

Skärmtak på en byggnad är en viktig del av dess karaktär och arkitektur. Ett skärmtak kan leda till att kulturvärden och kvaliteter går förlorade och att stadsbilden förändras.

Du behöver söka bygglov om du vill bygga eller riva ett skärmtak. Beroende på placering och storlek så bedöms skärmtaket som en fasadändring eller en tillbyggnad.

Istället för att söka bygglov ska du göra en anmälan
om byggåtgärd om

Samtliga kriterier måste uppfyllas annars behöver du söka bygglov.

 • det inte är utökad bygglovsplikt i kommunens detaljplan.
 • byggnaden inte är särskilt värdefull
 • det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket ska byggas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om du inte har grannarnas skriftliga medgivande
 • skärmtaket är högst 15 kvadratmeter

Dokument och handlingar Visa Dölj

Handlingar vid anmälan av byggåtgärd

Anmälan om byggåtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• Förslag till kontrollplan
• Översiktlig beskrivning av projektet
Material- och kulörbeskrivning Länk till annan webbplats. (kan anges på anmälan)
• Situationsplan
• Fasadritning
• Planritning
• Konstruktionsritning

Se tillbyggnad eller fasadändring om bygglov kan behövas för din åtgärd.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver skicka in din kontrollplan till kommunen. När kontrollplanen är fastställd och du fått ett startbesked kan du påbörja arbetena.

Nej, oftast behöver du inte någon certifierad kontrollansvarig.

Så här ser din anmälansprocess ut!

Se till att förbereda dig väl och att alla handlingar är kompletta innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden!

1

Det första du behöver göra är att ta reda på om det räcker med en bygganmälan och startbesked för det du har tänkt göra.

2

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med att ta fram förslag till kontrollplan.

Vid mindre ändringar kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din anmälan av byggåtgärd, till exempel om du ska installera en eldstad.

3

Ta reda på vilka ritningar och handlingar som du behöver skicka in. På sidan för din byggåtgärd hittar du vilka handlingar du behöver skicka in för ditt projekt.

I vanliga fall behöver du skicka in ett förslag till kontrollplanLänk till annan webbplats. och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Ibland behöver du också ha en kontrollansvarigLänk till annan webbplats.. Ofta behöver du även beställa kartorLänk till annan webbplats..

Saknas ritningar behöver du ta fram nya. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässiga. Ta hjälp av konsulter för att ta fram nya ritningar. Läs mer om ritningar och handlingarLänk till annan webbplats..

Se till att du har kompletta handlingar innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Eftersom byggnader och byggprojekt skiljer sig åt kan byggnadsnämnden ibland behöva ytterligare handlingar för att besluta om din ansökan. Om vi behöver fler handlingar än de du har skickat in kommer vi att meddela detta.

Nu kan du gå över till nästa steg som är att skicka in din bygglovsansökan eller anmälan.

4

Gör din bygganmälan via blanketten Anmälan av byggåtgärd. Tillsammans med din bygganmälan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver. När anmälan kommit till oss får du en kvittens med ett ärendenummer.

När vi gått igenom din bygganmälan och anser att den är komplett meddelar vi dig vem som handlägger den. Om något saknas skickar vi ett brev till dig. Det kallas för ”föreläggande om komplettering”.

Klar: Skicka in din ansökan

1

Vid större åtgärder blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplanLänk till annan webbplats., de tekniska handlingarna och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

2

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått startbesked för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven och föreskrifterna i plan- och bygglagen.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden byggherrens förslag till kontrollplan.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

1

Vid större åtgärder gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer startbeskedet och kontrollplanen samt gällande lagar och regler och det som står i ditt startbesked. Efter arbetsplatsbesöket skickar vi ett protokoll till dig.

2

Vid större ändringar och nybyggnationer hålls ett slutsamråd på plats.

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Boka en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen, den dokumentation som begärts inför beslut om slutbesked och hur kontrollplanen har följts.

Kontrollansvarig ska skriva ett utlåtande där det framgår hur byggåtgärden utförts. Utlåtandet ska innehålla eventuella noteringar om utförandet och dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

3

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Om slutbesked föregås av en teknisk prövning och utfärdas när alla krav som ställts i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Byggnadsnämndens slutbesked innebär att ett byggnadsverk får börja användas.

Begäran om slutbesked inlämnas i god tid, när du vet att byggprojektet närmar sig sitt slut och begärd dokumentation inför slutbesked finns framtagen.

Om du flyttar in i en byggnad eller tar en byggnadsdel i bruk utan slutbesked tar byggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift.

För vilka åtgärder krävs slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Har du fått ett brev från oss angående slutbesked?

Ibland ser byggnadsnämnden att det saknas slutbesked för åtgärder som har fått ett startbesked. Då finns inget tillstånd att använda det som man har byggt eller installerat.

Då skickar vi ut ett brev och frågar vad som har hänt. Du behöver svara oss och tala om ifall åtgärden har utförts eller inte. Om du har utfört åtgärden ska du skicka in de handlingar som behövs för att få slutbesked. Vilka handlingar som du behöver skicka in står i beslutet om startbesked. Ofta skickar vi med den informationen i brevet också.

Tips för dig som är

Är du privatperson?

 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Tänk på att du är ansvarig även om en leverantör utför arbetet.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.
 • Ska du bygga nära vatten kan du behöva ansöka om strandsskyddsdispens.

Jag vill veta mer

Viktigt att veta

 • Du behöver alltid fastighetsägarens medgivande för byggåtgärder.
 • Ställ krav på att leverantören bygger enligt bygglovet, följer kontrollplanen och dokumenterar bygget.
 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart

Är du fastighetsägare?

 • Gör en ordentlig förstudie och ta reda på vilka krav som gäller för just din åtgärd. Det kan vara utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Tänk på att du är ansvarig även om en leverantör utför arbetet.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.
 • Ska du bygga nära strand kan du behöva ansöka om strandsskyddsdispens.

Viktigt att veta

 • Ställ krav på att leverantören bygger enligt bygglovet, följer kontrollplanen och dokumenterar bygget.
 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart.

Representerar du en bostadsrättsförening?

 • Gör en ordentlig förstudie och ta reda på vilka krav som gäller för just din åtgärd. Det kan vara utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Tänk på att du är ansvarig även om en leverantör utför arbetet.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.

Viktigt att veta

 • Du som boende i BRF behöver alltid fastighetsägarens medgivande för byggåtgärder.
 • Ställ krav på att leverantören bygger enligt bygglovet, följer kontrollplanen och dokumenterar bygget.
 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart.

Representerar du ett byggföretag?

 • Det lönar sig att vara noggrann i början av processen. Tiden från ansökan till beslut om bygglov och startbesked beror på när din ansökan blir komplett.
 • Gör en ordentlig förstudie och ta reda på vilka krav som gäller för just din åtgärd. Det kan vara utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
 • Ställ frågor, ta hjälp med ritningar och anlita en kontrollansvarig när det krävs.
 • Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. Läs mer om brandskydd.
 • Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän plats Pdf, 5 MB.

Viktigt att veta

 • Glöm inte att begära slutbesked när allt är klart

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad