OVK, Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra och om ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett.

Vem ansvarar för ventilationssystemets funktion?

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter.

Det är byggnadens ägare som utser den som ska utföra OVK. Om en funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter får byggnadsnämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses.

Byggnadens ägare ansvarar enligt plan- och bygglagstiftningen för att under byggnadens brukstid vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet alltid fyller sitt ändamål och för att det underhålls så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens ägare ansvarar således för att fel och brister i ventilationssystem som upptäcks vid OVK eller annars under byggnadens brukstid åtgärdas snarast möjligt.

Kontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant, med följande intervall:

Kontroll av ventilationssystem
Typ av byggnad och systemKrav på första besiktningKrav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilationNejNej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilationJaNej
Skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.JaJa, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F-, eller FX-ventialtionJaJa, vart sjätte år
Flerbostadshus kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventialtionJaJa, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.NejNej
Ordförklaring

Term

Förklaring

S-ventilation

Självdragsventilation

F-ventilation

Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt

FX-ventilation

F-ventilation med värmeåtervinning

FT-ventilation

Fläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyrt

FTX-ventilation

FT-ventilation med värmeåtervinning

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid återkommande besiktning ska funktionskontrollanten kontrollera att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Funktionskontrollanten ska också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

En kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och som också kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska. Om besiktning inte sker, eller om protokoll visar att anordningen har brister som kan äventyra säkerheten ska kommunen förbjuda användningen av anordningen.

Skicka kopia av besiktningsprotokollet till byggnadsnamnden@solna.se.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad