Bygglov behövs ibland

Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus. Verksamheter och bostadsrättsföreningar behöver alltid söka bygglov.

Många områden i Solna är klassade som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Där behöver du alltid söka bygglov.

Åtgärden är bygglovsbefriad om

Uppfylls inte samtliga kriterer behöver du söka bygglov.

 • det inte är utökad bygglovsplikt i kommunens detaljplan.
 • den inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten inte är större än 15 kvadratmeter. Arean kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.
 • den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.
 • friggeboden inte är placerad närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän mark. Till exempel gata, park eller cykelväg.
 • du har din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet ska vara skriftligt.
 • friggeboden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Tips för dig som är

Är du privatperson?

 • Tänk på skydd mot brandspridning mellan byggnader om byggnaden placeras närmare än 8 meter från närmsta angränsande byggnad.
 • Bygger du nära vatten kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.
 • Tänk på att du är ansvarig även om du har en byggentreprenör.

Jag vill veta mer

Viktigt att veta

 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter utan grannars skriftliga medgivande.

Företag och verksamheter kan inte utföra bygglovsbefriade attefallsåtgärder. De måste alltid söka bygglov.

Viktigt att veta

 • Du kan inte bedriva verksamhet i ett attefallshus eller attefallstillbyggnad.

Bostadsrättsföreningar kan inte utföra bygglovsbefriade attefallsåtgärder. De måste alltid söka bygglov.

Viktigt att veta

 • Du kan inte bedriva verksamhet i ett attefallshus eller attefallstillbyggnad.

Företag och verksamheter kan inte utföra bygglovsbefriade attefallsåtgärder. De måste alltid söka bygglov.

Viktigt att veta

 • Du kan inte bedriva verksamhet i ett attefallshus eller attefallstillbyggnad.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad