Om slutbesked

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked från bygglovsenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.

Byggnadsnämndens slutbesked innebär att ett byggnadsverk får börja användas. Det utfärdas när alla krav som ställts i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda.

Byggherren bör anmäla när byggnationen håller på att avslutas eller begära ett slutbesked i god tid innan byggnationen har färdigställts.

Om du flyttar in i en byggnad eller tar en byggnadsdel i bruk utan slutbesked tar byggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift.

Ansök om slutbesked

Använd e-tjänsten Länk till annan webbplats. för att skicka in handlingar och ansöka om slutbesked.

För vilka åtgärder krävs slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Tidsbegränsade bygglov

Vid uppställning av tillfälliga bodar eller andra byggnader och anläggningar ska slutbesked sökas i vanlig ordning innan man flyttar in eller börjar använda byggnaden eller anläggningen.

När det tidsbegränsade bygglovet upphört att gälla ska den tidsbegränsade åtgärden tas bort och marken/lokalen återställas enligt inlämnad avvecklingsplan. Ett ytterligare slutbesked erfordras inte i detta skede.

Har du fått ett brev från oss angående slutbesked?

Ibland finns oavslutade ärenden i vårat system, då skickar vi ut ett brev till den sökande och begär att få uppgifter om status för ärendet. Det kan röra sig om att man har fått bygglov/startbesked för att utföra en åtgärd men sen inte har återkommit till oss för att begära slutbesked dvs. få tillstånd att börja använda det som man har byggt eller installerat.

Du uppmanas att redovisa för om åtgärden har utförts eller uteblivit. Har åtgärden utförts behöver du lämna in handlingar för att slutbesked ska kunna meddelas. Vilka handlingar som behöver skicka in framgår av beslut om startbesked för åtgärden som vi vanligtvis skickar med.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad